Přihlásit

Vědci a lesníci hledají řešení problémů lesů ve výzkumných projektech (TZ VÚLHM)

Kůrovcová kalamita a následná obnova lesů přináší v praxi velké množství problémů, s nimiž se lesníci ani vědci doposud v historii nesetkali. Proto společně významně rozšiřují záběr výzkumných projektů o nová témata a netradiční úhly pohledu na řešení praktických postupů při péči o lesy. Přinášíme zde různé vybrané zajímavosti.

Vědci hledají a testují alternativní druhy domácích i cizokrajných dřevin a jejich populace, které by mohly být perspektivní součástí druhové skladby budoucích lesů. Jedná se například o jedli obrovskou, smrk ztepilý, smrk omoriku, borovici lesní, modřín opadavý, dub červený, douglasku tisolistou, jeřáb břek, buk lesní, topol černý a topol bílý, břízu bělokorou, jilm habrolistý a vaz, lípu srdčitou, tis červený, dub zimní a dub letní. U proveniencí jedle obrovské ve věku 40 let zjistili velmi dobrý zdravotní stav a výrazný tloušťkový přírůst. Jedle obrovská produkčně výrazně převyšuje ostatní srovnávací dřeviny, vliv sucha na růst nebyl zaznamenán.

Vědci založili výzkumné plochy s introdukovanými dřevinami potenciálně odolnými vůči suchu v oblasti pahorkatin severní Moravy postižené chřadnutím smrku. TZP na LS Vítkov má celkovou výměru 4,32 ha, je součástí rozsáhlejší kalamitní holiny. Celkem bylo vysazeno 28 druhů a proveniencí introdukovaných druhů dřevin. Současně vydali Katalog vhodných introdukovaných dřevin pro pěstování v oblastech s deficitem vláhy v podmínkách pahorkatin ČR.

Vědci pomáhají při záchraně tisu červeného v CHKO Lužické hory. Zkoumají genetickou variabilitu u vybraných populací tisu červeného. Potvrdili vliv stanovištních podmínek na výškový a tloušťkový růst jedinců ve výsadbách tisu červeného.

Vědci mimo jiné věnují pozornost výskytu hnízd lesních mravenců na zarůstajících holinách. V případě plošného zárůstu kůrovcových holin vegetací (např. ostružník, třtina) dochází k zániku hnízd. Datlovití ptáci loví mravence zejména během podzimu a začátkem zimy, v případě mírnější zimy nedochází v důsledku poškození hnízd ptáky k jejich vymrznutí a zániku.

Vědci dokončili druhý díl knižní publikace o drobných motýlech (Microlepidoptera) střední Evropy a nově popsali 53 druhů a 5 rodů z 8 čeledí brouků a 1 druh z řádu blanokřídlých.

Vědci popsali nejvýznamnější škůdce ovlivňující zdravotní stav borových porostů v Česku, a to ve specializované mapě s odborným obsahem a certifikované metodice. Specializovanou mapu zpracovali na základě historických dat od roku 1964 do současnosti. Tímto je de novo umožněno srovnání ohroženosti biotickými škodlivými činiteli jednotlivých oblastí s výskytem borovice. Mapa informuje vlastníky a správce lesů o intenzitě poškození borových porostů a upozorňuje tak na nejohroženější oblasti s výskytem borovice.

Certifikovaná metodika poskytuje především lesnímu provozu metody postupu ochrany lesa proti tradičním, ale i novým škodlivým podkorním a dřevokazným druhům hmyzu. Pro praktické účely byla zvolena i česká jména jednoho domácího a dvou introdukovaných druhů kůrovcovitých, lýkožrout protáhlý pro Orthotomicus longicollis, drtník štíhlý pro Gnathotrichus materiarius a drtník černý pro Xylosandrus germanus.

Vědci realizují projekt „Udržitelné hospodaření v lesích drobných vlastníků". Jejich cílem je přinést podklady pro zlepšení hospodaření v lesích drobných vlastníků. Na základě současných poznatků formulují a ověřují postupy hospodaření v lesích drobných vlastníků včetně jejich ekonomického zhodnocení. Připravují metodiku managementových opatření diverzifikovaných podle charakteru majetku, doporučení pro rozhodování státní správy lesů a návrh úpravy dotační politiky.

Vědci zjistili, že při výchově lesa je důležitá pozitivní korelace štíhlostního kvocientu a porostního světla – zvyšování porostního světla vede ke zvýšení hodnoty (tedy zhoršení) štíhlostního kvocientu v náletech, nárostech a mlazinách smrku z přirozené obnovy, akcelerován je totiž výškový růst. Tloušťkový růst je na porostním světle nezávislý a naopak odvislý od kompetičních vztahů mezi jedinci a s nárůstem porostního světla nekoreluje. Závěr: uvolňování přirozené obnovy smrku úplným odstraněním horní porostní clony domýtnou fází clonné seče (často činěným v mylné představě o podpoře spodní porostní etáže) vede ke zhoršení štíhlostního kvocientu a tím ke zhoršení stability a zvýšení rizika poškození mladého porostu nejčastěji těžkým sněhem.

Vědci zjistili, že v mlazinách s jedlí by mělo být cílem udržení dlouhých korun, přičemž by však neměli být zbytečně odstraňováni životaschopní jedinci z podúrovně. To platí ve zvýšené míře ve směsích, kde je často jedle v podúrovni. Pro všechny druhy směsí platí, že zejména první výchovné zásahy je třeba provádět včas a aktivně. V opačném případě se velmi zvyšuje riziko, že dojde ke ztrátě přimíšených (nedominantních) dřevin.

Vědci zjistili, že výchovné zásahy v mladém přípravném porostu břízy při porostní výšce 5 m vedly k akumulaci tloušťkového přírůstu uvolněných stromů, dále ke zmírnění růstu štíhlostního kvocientu a k výraznému zpomalení zkracování korun uvolněných cílových stromů.

Vědci zjistili při zkoumání možností snížení dopadu sušších period na porosty smrku a borovice, že svrchní půdní horizont (-10 cm) vykazoval vyšší hodnoty půdní vlhkosti v borové mlazině bez výchovy, zatímco v porostu s výchovou byla vyšší půdní vlhkost v hlubší vrstvě (-30 cm).

Po odstranění smrkové podúrovně v dospělém borovém porostu se zvýšené podkorunové srážky neprojevily ve zvýšené vlhkosti půdy, avšak ponechané borovice reagovaly na toto opatření pozitivně zvýšením tloušťkového přírůstu.

V problematice agrolesnictví vědci zjistili, že stromové pásy lemující louky měly významný pozitivní vliv na množství vody obsažené v travní fytomase. V blízkosti pásů dřevin byly na sousedních loukách v důsledku konkurence významně sníženy počty druhů bylin.

Vědci také potvrdili příznivý meliorační vliv dubu červeného na stanovištích borů. Chemismus svrchních vrstev půdy pod porosty dubu červeného byl příznivější než pod porostem borovice. Přítomnost dubu červeného a jeho opadu bohatého na živiny se pozitivně projevila na hodnotách pH a sorpčního komplexu.

Rozsáhlými terénními šetřeními na trvalých výzkumných plochách vědci potvrdili ekonomicky i biologicky efektivní možnosti obnovy kalamitních holin s využitím přípravných dřevin.

Na nových výzkumných plochách vědci zjistili dobrý potenciál přirozené obnovy nejen přípravných dřevin s pionýrskou strategií růstu. Vyhodnocením ekonomické efektivnosti ukázali možnosti úspory nákladů při využití alternativních způsobů obnovy kalamitních holin (využití přípravných dřevin, kombinovaná rozfázovaná obnova).

Hodnocení mikroklimatických podmínek v přípravných porostech ukázalo dobrou schopnost těchto porostů tlumit klimatické extrémy.

TZ VÚLHM

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Soud pravomocně zprostil bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda obžaloby z podvodu

Soud pravomocně zprostil bývalého ředitele Lesů ČR Szóráda obžaloby z podvodu

Lesnictví

Krajský soud v Hradci Králové dne 30.11. pravomocně zprostil bývalého generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Daniela Szóráda obžaloby z podvodu. Podle státního...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč z loňských 2,9 mld. Kč

Lesy ČR za tři čtvrtletí znásobily zisk na rekordních 7,4 mld. Kč…

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky za první tři čtvrtletí roku meziročně znásobil hrubý zisk na rekordních 7,39 miliardy korun z loňských 2,9 miliardy korun. Hlavním...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:5285

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:4079

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:3855

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem, loni jich bylo 40

Do tendru Lesů ČR za 12 miliard korun se přihlásilo 48 firem…

Lesnictví

Zobrazeno:3844

Do dvanáctimiliardového pětiletého tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce, těžbu a prodej dřeva 2023+ podalo nabídky 48 firem. Loni se do...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby