Přihlásit

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne 20. 9. 2019. Pokyn směřuje ke snížení počtu kusů jednotlivých druhů spárkaté zvěře (v lesních honitbách i zajíců) z důvodu omezení dopadů zvěře na obnovu lesních porostů a škod na zemědělských plodinách a pozemcích. Metodický pokyn má rovněž za cíl sjednotit přístup orgánů státní správy myslivosti.

Doporučený Ilustrační foto: Pixabay Ilustrační foto: Pixabay

V metodickém pokynu Ministerstvo zemědělství doporučuje všem orgánům státní správy myslivosti postupovat v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti"), takto:

1. Bez zbytečných průtahů vydávat vyjádření k lovu samičí a samčí zvěře do dvou let věku podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, pokud jde o nenormovanou zvěř v honitbě, přičemž je při tomto postupu třeba zvážit výše uvedené okolnosti. Platnost vyjádření stanovit nejméně na dobu tří po sobě jdoucích hospodářských let. Každý rok vyhodnocovat lov, a tedy účinnost vydaného vyjádření. Tříleté období je doporučováno z důvodu snížení administrativy spojené s regulací početních stavů spárkaté zvěře.

2. S ohledem na výše uvedené žádostem uživatelů honiteb podle § 40 zákona o myslivosti o povolení lovu zajíce polního pro účely výcviku a zkoušek loveckých psů a loveckých dravců mimo stanovenou dobu lovu při adekvátním zdůvodnění doporučujeme vyhovět. Za přiměřený počet kusů zaječí zvěře pro výcvik loveckého psa lze považovat cca 5 ks na jednoho psa, jehož výcvik v honitbě probíhá. Obdobně u loveckých dravců. Opatření se týká rovněž honiteb, ve kterých nejsou pro zajíce polního stanoveny minimální a normované stavy. Lov lze povolit i na více let. Účelem tohoto opatření je zvýšení počtu lovecky upotřebitelných psů v honitbách a dále snížení škod na lesních porostech způsobených zajícem polním, včetně zalesňovaných holin vzniklých v důsledku kalamit. V případě výcviku loveckých dravců je bráno v úvahu i to, že sokolnictví je zapsáno na národním seznamu nehmotného kulturního dědictví ČR a také to, že sokolnictví je zapsáno na seznamu UNESCO.

Dále doporučuje v případě škod na obnově lesa zajícem polním využít také možnosti snížení jeho početního stavu odchytem (§ 40 zákona o myslivosti) s následným vypuštěním ve vhodných lokalitách v zájmu zachování druhu, kde nehrozí riziko vzniku škod. Vypouštění zajíce polního za účelem zazvěření je předmětem finančního příspěvku podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

3. V rámci vedení řízení o spáchání přestupku dle § 64 odst. 3 písm. c) zákona o myslivosti, spočívajícího v porušení povinnosti uživatele honitby zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře upozorňujeme na povinnost správních orgánů řádně posoudit a prokázat odpovědnost uživatele honitby za přestupek.

Tím lze mít na mysli řádné prokázání zavinění v případě fyzické osoby, která je uživatelem honitby. Je-li uživatelem honitby právnická osoba, je nutné řádně posoudit, zda v konkrétním případě nejsou dány důvody ke zproštění odpovědnosti za přestupek dle § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Za tím účelem je třeba zejména řádně zjistit skutkový stav věci v souladu s § 3 správního řádu např. přírodní podmínky v honitbě, změna okolností rozhodných pro lov zvěře, migrační trasy zvěře, plnění povinností uživatele honitby nebo výskyt predátorů a zejména veškeré prokazatelně vynaložené úsilí uživatele honitby, včetně využití všech administrativních nástrojů pro snížení početního stavu zvěře uživatelem honitby, a dále úsilí, které bylo možné požadovat, ale uživatel honitby jej nevynaložil.

V souvislosti s výše uvedeným je třeba upozornit na to, že pokud uživatel honitby uvede v rámci sčítání zvěře, nebo ve statistickém výkazu či jiném hlášení vyšší stav zvěře než normovaný, není to samo o sobě důkazem toho, že došlo ke spáchání přestupku.

Výše uvedené se rovněž vztahuje na řízení o přestupku podle § 64 odst. 3 písm. d) zákona o myslivosti, překročení normovaného stavu v důsledku nesplnění plánu lovu pro daný druh zvěře.

4. Plně využívat ke snížení početních stavů spárkaté zvěře, popřípadě zajíců, možnosti dané ustanovením § 39 zákona o myslivosti, a to ve všech případech, kdy zájem vlastníka, pachtýře, popř. nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření vyžaduje, aby byl počet některého druhu zvěře snížen. Pokud návrh podává uživatel honitby, úprava početního stavu zvěře se povoluje, v ostatních případech se ukládá. Při vydání rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti je vhodné se držet těchto doporučení:

  • a. Upřednostnit lov spárkaté zvěře samičí a samčí zvěře do dvou let věku, jelikož lov dospělé samčí zvěře ve větší míře by nevedl ke snížení početního stavu zvěře v honitbě, a mohl by narušit již často i tak nevhodný poměr pohlaví ve prospěch samic
  • b. zvážit, zda by nemělo být vydáno rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti i v sousedních honitbách, pokud by zvýšený lov v honitbě vedl k migraci zvěře do sousedních honiteb,
  • c. podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti povolit výjimku ze zakázaných způsobů lovu uvedených v § 45 odst. 1 písm. g) (použití noktovizorů), m)(lov v noci), t)(lov v odchytových zařízeních a u)(společný lov) zákona o myslivosti, je-li to s ohledem na konkrétní podmínky v honitbě účelné ve vztahu ke snížení početního stavu zvěře v honitbě, a
  • d. stanovit platnost rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti i na více po sobě jdoucích hospodářských let (doporučujeme nejméně na 3 roky), je-li to vzhledem ke konkrétním podmínkám v honitbě účelné; v případě normované zvěře je v takovém případě nezbytné stanovit úpravu početních stavů zvěře pro každý jednotlivý hospodářský rok, aby ji bylo možné zahrnout do plánu mysliveckého hospodaření.

5. Žádost k povolení snížení stavu zvěře v honitbě podle § 39 zákona o myslivosti o navýšení lovu se předkládá ještě před splněním celkové výše lovu, a to zejména proto, že běžnými způsoby lovu v běžné době nelze plán lovu splnit. Protože skutečně chceme snížit škody zvěří, a ustanovení z § 39 a § 45 zákona o myslivosti spolu úzce věcně souvisí, musí uživatel honitby žádost o povolení výjimek ze zakázaných způsobů lovu předložit společně s navýšením plánu lovu.

Účelem tohoto postupu je snížení administrativní zátěže spojené s každoročním řízením o vydání rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti, což má za cíl umožnění odlovu vyššího počtu jedinců spárkaté zvěře v důsledku možnosti využít celou stanovenou dobu lovu pro daný druh k redukci jeho početního stavu.

MZe dále v případě prasat divokých upozorňuje současně i na to, že je žádoucí plně využívat ke snížení početních stavů prasete divokého (černé zvěře) možnosti dané ustanovením nařízení Státní veterinární správy týkající se lovu černé zvěře č. j. SVS/2018/127866-G ze dne 26. 10. 2018, ve znění nařízení č. j. SVS/2019/034053-G ze dne 14. 03. 2019, podle kterého lze lovit černou zvěř prakticky neomezeně bez předchozích postupů dle § 36 odst. 5, § 39 a § 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky


TZ MZe (23. 11.) a Metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří



Naposledy změněno: úterý, 29 listopad 2022 09:29

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Mimořádně ničivý úvod sezóny lesních požárů v Kanadě

Mimořádně ničivý úvod sezóny lesních požárů v Kanadě

Lesnictví

Kanadské úřady žádají o pomoc ze zahraničí ve světle mimořádně ničivého úvodu sezóny lesních požárů, která běžně trvá od května do září. Letos výraznější problémy...

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu…

Lesnictví

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“ (Zvládání biotických rizik v lesích – poučení z...

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé tématem semináře v Poslanecké sněmovně

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé…

Lesnictví

Dne 29. května 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) seminář „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4895

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:4097

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3842

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3608

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR TotalEnergies ČR

Naše další weby