Přihlásit

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne 20. 9. 2019. Pokyn směřuje ke snížení počtu kusů jednotlivých druhů spárkaté zvěře (v lesních honitbách i zajíců) z důvodu omezení dopadů zvěře na obnovu lesních porostů a škod na zemědělských plodinách a pozemcích. Metodický pokyn má rovněž za cíl sjednotit přístup orgánů státní správy myslivosti.

Doporučený Ilustrační foto: Pixabay Ilustrační foto: Pixabay

V metodickém pokynu Ministerstvo zemědělství doporučuje všem orgánům státní správy myslivosti postupovat v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti"), takto:

1. Bez zbytečných průtahů vydávat vyjádření k lovu samičí a samčí zvěře do dvou let věku podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti, pokud jde o nenormovanou zvěř v honitbě, přičemž je při tomto postupu třeba zvážit výše uvedené okolnosti. Platnost vyjádření stanovit nejméně na dobu tří po sobě jdoucích hospodářských let. Každý rok vyhodnocovat lov, a tedy účinnost vydaného vyjádření. Tříleté období je doporučováno z důvodu snížení administrativy spojené s regulací početních stavů spárkaté zvěře.

2. S ohledem na výše uvedené žádostem uživatelů honiteb podle § 40 zákona o myslivosti o povolení lovu zajíce polního pro účely výcviku a zkoušek loveckých psů a loveckých dravců mimo stanovenou dobu lovu při adekvátním zdůvodnění doporučujeme vyhovět. Za přiměřený počet kusů zaječí zvěře pro výcvik loveckého psa lze považovat cca 5 ks na jednoho psa, jehož výcvik v honitbě probíhá. Obdobně u loveckých dravců. Opatření se týká rovněž honiteb, ve kterých nejsou pro zajíce polního stanoveny minimální a normované stavy. Lov lze povolit i na více let. Účelem tohoto opatření je zvýšení počtu lovecky upotřebitelných psů v honitbách a dále snížení škod na lesních porostech způsobených zajícem polním, včetně zalesňovaných holin vzniklých v důsledku kalamit. V případě výcviku loveckých dravců je bráno v úvahu i to, že sokolnictví je zapsáno na národním seznamu nehmotného kulturního dědictví ČR a také to, že sokolnictví je zapsáno na seznamu UNESCO.

Dále doporučuje v případě škod na obnově lesa zajícem polním využít také možnosti snížení jeho početního stavu odchytem (§ 40 zákona o myslivosti) s následným vypuštěním ve vhodných lokalitách v zájmu zachování druhu, kde nehrozí riziko vzniku škod. Vypouštění zajíce polního za účelem zazvěření je předmětem finančního příspěvku podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

3. V rámci vedení řízení o spáchání přestupku dle § 64 odst. 3 písm. c) zákona o myslivosti, spočívajícího v porušení povinnosti uživatele honitby zajišťovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem zvěře upozorňujeme na povinnost správních orgánů řádně posoudit a prokázat odpovědnost uživatele honitby za přestupek.

Tím lze mít na mysli řádné prokázání zavinění v případě fyzické osoby, která je uživatelem honitby. Je-li uživatelem honitby právnická osoba, je nutné řádně posoudit, zda v konkrétním případě nejsou dány důvody ke zproštění odpovědnosti za přestupek dle § 21 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Za tím účelem je třeba zejména řádně zjistit skutkový stav věci v souladu s § 3 správního řádu např. přírodní podmínky v honitbě, změna okolností rozhodných pro lov zvěře, migrační trasy zvěře, plnění povinností uživatele honitby nebo výskyt predátorů a zejména veškeré prokazatelně vynaložené úsilí uživatele honitby, včetně využití všech administrativních nástrojů pro snížení početního stavu zvěře uživatelem honitby, a dále úsilí, které bylo možné požadovat, ale uživatel honitby jej nevynaložil.

V souvislosti s výše uvedeným je třeba upozornit na to, že pokud uživatel honitby uvede v rámci sčítání zvěře, nebo ve statistickém výkazu či jiném hlášení vyšší stav zvěře než normovaný, není to samo o sobě důkazem toho, že došlo ke spáchání přestupku.

Výše uvedené se rovněž vztahuje na řízení o přestupku podle § 64 odst. 3 písm. d) zákona o myslivosti, překročení normovaného stavu v důsledku nesplnění plánu lovu pro daný druh zvěře.

4. Plně využívat ke snížení početních stavů spárkaté zvěře, popřípadě zajíců, možnosti dané ustanovením § 39 zákona o myslivosti, a to ve všech případech, kdy zájem vlastníka, pachtýře, popř. nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření vyžaduje, aby byl počet některého druhu zvěře snížen. Pokud návrh podává uživatel honitby, úprava početního stavu zvěře se povoluje, v ostatních případech se ukládá. Při vydání rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti je vhodné se držet těchto doporučení:

  • a. Upřednostnit lov spárkaté zvěře samičí a samčí zvěře do dvou let věku, jelikož lov dospělé samčí zvěře ve větší míře by nevedl ke snížení početního stavu zvěře v honitbě, a mohl by narušit již často i tak nevhodný poměr pohlaví ve prospěch samic
  • b. zvážit, zda by nemělo být vydáno rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti i v sousedních honitbách, pokud by zvýšený lov v honitbě vedl k migraci zvěře do sousedních honiteb,
  • c. podle § 45 odst. 2 zákona o myslivosti povolit výjimku ze zakázaných způsobů lovu uvedených v § 45 odst. 1 písm. g) (použití noktovizorů), m)(lov v noci), t)(lov v odchytových zařízeních a u)(společný lov) zákona o myslivosti, je-li to s ohledem na konkrétní podmínky v honitbě účelné ve vztahu ke snížení početního stavu zvěře v honitbě, a
  • d. stanovit platnost rozhodnutí podle § 39 zákona o myslivosti i na více po sobě jdoucích hospodářských let (doporučujeme nejméně na 3 roky), je-li to vzhledem ke konkrétním podmínkám v honitbě účelné; v případě normované zvěře je v takovém případě nezbytné stanovit úpravu početních stavů zvěře pro každý jednotlivý hospodářský rok, aby ji bylo možné zahrnout do plánu mysliveckého hospodaření.

5. Žádost k povolení snížení stavu zvěře v honitbě podle § 39 zákona o myslivosti o navýšení lovu se předkládá ještě před splněním celkové výše lovu, a to zejména proto, že běžnými způsoby lovu v běžné době nelze plán lovu splnit. Protože skutečně chceme snížit škody zvěří, a ustanovení z § 39 a § 45 zákona o myslivosti spolu úzce věcně souvisí, musí uživatel honitby žádost o povolení výjimek ze zakázaných způsobů lovu předložit společně s navýšením plánu lovu.

Účelem tohoto postupu je snížení administrativní zátěže spojené s každoročním řízením o vydání rozhodnutí dle § 39 zákona o myslivosti, což má za cíl umožnění odlovu vyššího počtu jedinců spárkaté zvěře v důsledku možnosti využít celou stanovenou dobu lovu pro daný druh k redukci jeho početního stavu.

MZe dále v případě prasat divokých upozorňuje současně i na to, že je žádoucí plně využívat ke snížení početních stavů prasete divokého (černé zvěře) možnosti dané ustanovením nařízení Státní veterinární správy týkající se lovu černé zvěře č. j. SVS/2018/127866-G ze dne 26. 10. 2018, ve znění nařízení č. j. SVS/2019/034053-G ze dne 14. 03. 2019, podle kterého lze lovit černou zvěř prakticky neomezeně bez předchozích postupů dle § 36 odst. 5, § 39 a § 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky


TZ MZe (23. 11.) a Metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěříNaposledy změněno: úterý, 29 listopad 2022 09:29

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Hospodaření Arcibiskupských lesů v roce 2022: snížení objemu holin o třetinu a více než čtyři miliony vysázených sazenic

Hospodaření Arcibiskupských lesů v roce 2022: snížení objemu holin o třetinu a…

Lesnictví

Události uplynulého roku ve spojení s doznívající pandemií se výrazně podepsaly také na hospodaření lesníků Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. I přes náročnou situaci s...

Stali jsme se tuzemským lídrem v přírodě blízkém lesnictví, říká v novém podcastovém kanálu VLS ředitel Roman Vohradský

Stali jsme se tuzemským lídrem v přírodě blízkém lesnictví, říká v novém…

Lesnictví

„Byl to úspěšný rok. Stali jsme se lídrem v přírodě blízkém hospodaření, vypořádali se s kůrovcovou kalamitou a obnovili zničené lesy rychlostí, která nemá historické...

Lesnická práce přináší první velký rozhovor s Daliborem Šafaříkem, generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnická práce přináší první velký rozhovor s Daliborem Šafaříkem, generálním ředitelem Lesů…

Lesnictví

Video. Dalibor Šafařík se ujal vedení Lesů ČR 14. prosince 2023. Mezi jeho cíle patří například personální stabilita podniku, zachování transparentního obchodního postavení nebo obnova...

Změna elektronického trhu vyrobeného dříví Lesů České republiky, s.p.

Změna elektronického trhu vyrobeného dříví Lesů České republiky, s.p.

Lesnictví

Lesy České republiky, s.p. (LČR, s.p.) od 1.1.2023 opětovně nabízejí aukce hotových sortimentů na aukčním portále Vars. Aukce vyrobeného dříví Lesů České republiky, s. p., které...

Populární zprávy

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Ministerstvo zemědělství vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří

Lesnictví

Zobrazeno:8475

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti vydalo metodický pokyn ke snížení škod způsobovaných zvěří, který nahrazuje předchozí metodický pokyn č.j. 48699/2019-MZE-16233 ze dne...

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Dalibor Šafařík se stane novým generálním ředitelem Lesů ČR

Lesnictví

Zobrazeno:5830

Záznam z tiskové konference. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula představil na tiskové konferenci (29. 11. 2022) nového generálního ředitele Lesů ČR. Stane se jím Dalibor Šafařík, který...

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu ke zvěři

Příčina škod na lesích spočívá v systému lesního hospodaření a neodborném přístupu…

Lesnictví

Zobrazeno:5480

Téma spárkaté zvěře se v lesnickém oboru zmiňuje prakticky bez výjimek pouze v kontextu škod na lesích. V této souvislosti se mluví především o nadměrných...

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Lesnictví

Zobrazeno:4466

Ekonomickým ředitelem Lesů České republiky se 1. ledna 2023 stane Daniel Szórád. Jmenuje ho generální ředitel Dalibor Šafařík.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby