logo Silvarium tisk

Vláda Petra Fialy zveřejnila programové prohlášení

Vláda Petra Fialy zveřejnila programové prohlášení, jehož znění jednomyslně schválila na mimořádné schůzi ve čtvrtek 6. ledna. V souvislosti s lesním hospodářstvím chce vláda ČR zajistit mimo jiné transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit či nastavit systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů.

Úřad vlády ČR. Foto: vlada.cz Úřad vlády ČR. Foto: vlada.cz

Dokument vychází ze znění koaličního programu, na kterém se před říjnovými sněmovními volbami dohodly strany a hnutí pětikoalice – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09. V programovém prohlášení si vláda Petra Fialy vytyčila jedenáct hlavních priorit, jimiž jsou stabilizace veřejných financí, orientace České republiky na Evropskou unii a NATO, penzijní reforma, vzdělávání, podpora svobodného trhu, ochrana životního prostředí, podpora bydlení, digitalizace státní správy, podpora vědy a výzkumu, moderní štíhlá a pružná státní správa a zlepšení politické kultury v zemi a odpovědnost vlády vůči voličům.

„Programové prohlášení naší vlády vychází ve všech základních bodech z koaliční smlouvy. Zohlednili jsme tam samozřejmě i některé aktuální věci, jako je třeba boj s nemocí covid-19. Co je ale důležité: Programové prohlášení je program vlády na čtyři roky, který je ambiciózní. Chceme, aby Česká republika byla moderní zemí, která je schopná obstát v mezinárodní konkurenci, která směřuje k tomu, že bude patřit mezi nejvyspělejší země světa. A tomu odpovídá i naše programové prohlášení,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.


Vláda Petra Fialy zveřejnila programové prohlášení, s nímž předstoupí před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry, 7. ledna 2021. Foto: vlada.cz

Ve vztahu k lesnímu hospodářství obsahuje programové prohlášení tyto body:

 • Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.

 • Zasadíme se o rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek. Podpoříme lokální a regionální zpracovatelství, jeho propagaci, inovace i výzkum.

 • Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

 • Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity. Připravíme formu podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční vlastnosti lesa.

 • Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.

 • Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření.

 • Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na sucho.

 • Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat k Národnímu lesnickému programu II. 

Ve vztahu k ochraně přírody a krajiny obsahuje programové prohlášení tyto body:

 • Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.

 • Zrychlíme a rozšíříme realizaci záchranných programů pro nejcennější druhy. Zajistíme účinnější ochranu druhů postavenou především na ochraně biotopů prostřednictvím legislativních změn připravených do roku 2023 i podpory praktických opatření. Budeme 48 prosazovat opatření k omezení nelegálního zabíjení živočichů i k omezení nezákonného obchodu s nimi.

 • Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu. V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin. Vyhodnotíme účinnost protierozní vyhlášky a v návaznosti na to přijmeme další legislativní opatření pro zlepšení ochrany půdy před erozí vč. zohlednění větrné eroze.

Ve vztahu k ochraně klimatu obsahuje programové prohlášení tyto body:

 • Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Politika bude připravena v úzké součinnosti s aktualizací Státní energetické koncepce tak, aby oba dokumenty vláda projednala v roce 2023.

 • Podpoříme fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025.
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková v souvislosti s programovým prohlášením vlády uvedla: „Jako ministryně životního prostředí chci především chránit vodní zdroje, a proto ještě letos připravíme návrh na ústavní ochranu vody. Stejně tak je pro mne a můj rezort důležitá ochrana půdy. Proto postupně plánujeme vyhodnotit fungování protierozní vyhlášky a následně připravíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Samozřejmě ústředním tématem dnešní doby včetně našeho blížícího se předsednictví je a bude ochrana klimatu, vedle adaptačních opatření je jasným úkolem připravit podmínky pro to, abychom mohli skončit s využíváním uhlí v energetice do roku 2033. A jak jsem slíbila, zaměříme se i na rozšiřování ochrany nejcennějších území naší přírody, včetně vyhlášení národního parku Křivoklátsko.“

Ve vztahu k průmyslu a energetice obsahuje programové prohlášení tyto body (výběr):

 • Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Vynaložené veřejné finanční prostředky musí směřovat do takových řešení, která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů.

 • Do konce roku 2023 připravíme aktualizaci Státní energetické koncepce ČR s ohledem na klimaticko-energetické cíle EU.

 • Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu a vědecké poznání. Tyto zásady musí být také respektovány v regulatorním rámci EU pro udržitelné financování (taxonomie) a v pravidlech veřejné podpory. Neustoupíme od úsilí uznat jadernou energetiku jako udržitelnou aktivitu a zemní plyn jako klíčové transformační palivo v procesu dekarbonizace.

TZ Vlády ČR

Programové prohlášení vlády České republiky

Hnutí Duha: Programové prohlášení vlády potvrzuje enviromentální sliby. Ekologické organizace je budou hlídat

Experti a expertky Hnutí DUHA a Zeleného kruhu vyhodnotili body k životnímu prostředí, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky ve zveřejněném Programovém prohlášení vlády ČR a porovnali závazky se sliby, které strany daly voličům před volbami.

Celkově strany vládní koalice ponechaly v programovém prohlášení ekologické sliby z předvolebních programů volebních koalic v 8 případech ze 14 hodnocených oblastí. Z toho v sedmi případech jde o konkrétní pozitivní řešení a v jednom případě jen obecné. V pěti případech je programové prohlášení slabší než program Pirátů a STAN. Samostatnou kategorií je jaderná energetika, kde byla již koaliční smlouva více projaderná než předvolební programy a programové prohlášení ještě výrazně přitvrzuje. Celkově v programovém prohlášení došlo oproti koaliční smlouvě ke konkretizaci závazků v 5 případech (ovzduší, půda a zemědělství, konec uhlí, úspory energie a účast veřejnosti). V 6 případech je programové prohlášení stejné jako koaliční smlouva. Ve třech případech jde o posun k horšímu (drobný v případě obnovitelných zdrojů a výrazný v případě dopravy a jaderné energetiky).

Ze 14 hodnocených oblastí má vláda celkem pět, kde předkládá konkrétní komplexní pozitivní plán - jedná se o ozdravení českých lesů, chráněná území a druhy, zadržování vody v krajině, půdu a zemědělství a odklon od uhlí. Ve třech dalších oblastech (ovzduší, odpady a obnovitelné zdroje) má vláda konkrétní pozitivní závazky, ale chybí komplexní strategie a důležité detaily k řešením.

Ve čtyřech oblastech (energetické úspory, těžba surovin, účast veřejnosti a celková klimatická politika) zůstává vláda na úrovni obecných deklarací bez důležitých řešení.

V jednom případě (jaderná energetika) hodnotíme závazek z programového prohlášení jako vyloženě negativní, když bez dalších podmínek podporuje výstavbu jaderného bloku v Dukovanech. Přitom Piráti a STAN slibovali, že na základě zevrubné analýzy zváží ekonomickou a bezpečnostní výhodnost rozvoje jaderných elektráren. Nově mluví vláda (bez požadavku na ekonomické vyhodnocení) i o novém bloku v Temelíně a také o tom, že chce postavit jádro na úroveň jiných nízkouhlíkových zdrojů.

Vybrané oblasti hodnocení

● Zdravé lesy: Programové prohlášení, stejně jako koaliční smlouva a jako programy SPOLU a PirSTAN, uvádí konkrétní řešení pro ozdravení lesů, zejména přirozenou obnovu lesů v přírodě blízké skladbě a změnu hlavního zaměření státních lesů z produkce dřeva na ochranu půdy a rekreaci.

● Půda a zemědělství: Ambiciózní předvolební plány pro půdu a zemědělství, které se do koaliční smlouvy propsaly jen částečně, byly v programovém prohlášení zčásti doplněny. Byl doplněn závazek, že při rozvoji ekologického zemědělství bude kladen důraz na ornou půdu (v tuto chvíli máme většinu ekologického zemědělství na loukách a pastvinách, efekt snižování environmentální zátěže je tak omezený). Programové prohlášení také vrací do textu explicitní závazek ke snížení (nad)užívání pesticidů, který programy obou koalic obsahovaly. Jasná není podpora výzkumu a poradenství v ekologickém zemědělství. Velkou výzvou pro vládu je však v současnosti probíhající revize dotací ze Společné zemědělské politiky a jejich podmínek, které jsou zásadní pro zajištění krajiny adaptované na klimatickou změnu a chránící biodiverzitu, nebo podpora výzkumu a poradenství v ekologickém zemědělství. Bez vhodné úpravy návrhu z pera minulé vlády své cíle v Programovém prohlášení nesplní.

● Odklon od uhlí: Programové prohlášení dává jasný horizont příprav na odklon od uhlí: "Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033." To je důležité zpřesnění oproti koaliční smlouvě, která stanovila, že to má být "dříve než v roce 2038".

● Obnovitelné zdroje energie: Ekologické organizace kritizují, že programové prohlášení vlády neobsahuje (na rozdíl od koaliční smlouvy) závazek, že vláda podpoří využití potenciálu OZE, což je nutná podmínka pro úspěšnou transformaci energetiky. Naopak slibné je zpřesnění slibu z koaliční smlouvy, že nový energetický zákon, který má odstranit bariéry pro sdílení obnovitelné elektřiny v rámci komunit a obcí a zapojení občanů i samospráv do energetiky, bude předložen již tento rok. Aby však došlo k potřebnému rozvoji obnovitelných zdrojů, musí vláda také říct, jaké výroby čistých zdrojů chce dosáhnout, efektivně využít desítky miliard z EU fondů a spustit i provozní podporu pro větrné a solární elektrárny (kterou v programu slibovala koalice SPOLU, ale v programu vlády se zatím neobjevila).

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká: „Vláda slibuje řešení většiny ekologických problémů a výzev a většinou i předkládá konkrétní opatření. Nyní však půjde o to, aby svoje závazky naplnila. Potřebujeme rychle začít vracet život do naší krajiny, zdravé a odolné lesy i moderní energetiku připravenou na konec uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů. Ekologické organizace budou plnění závazků vlády nadále hlídat a potřebné změny i prosazovat.“

TZ Hnutí DUHA 

 


 

 

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Dobrá věc se podařila

Dobrá věc se podařila

Zobrazení: 4508

Filip je mladý lesník a myslivec, student lesnické fakulty, který při práci v lese utrpěl těsně před...

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Ve funkci ředitele Vojenských lesů a statků končí Roman Vohradský

Zobrazení: 3956

Ve funkci ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky (VLS) končí Roman Vohradský. Informovalo o tom ministerstvo...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 3608

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Slovenská firma chce po Lesích ČR 220 mil. za nedodané dřevo, podnik to odmítá

Slovenská firma chce po Lesích ČR 220 mil. za nedodané dřevo, podnik to odmítá

Zobrazení: 3490

Okresní soud v Hradci Králové dnes začal projednávat žalobu slovenské společnosti Drevoindustria Smolenice na státní podnik...

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Středoevropské lesnictví se musí probudit z iluze o samospasitelnosti přírodních procesů

Zobrazení: 3430

Video a anketa uvnitř. „Nerozumím převládajícímu paradigmatu středoevropského lesnictví a ochrany přírody, které zdůrazňuje, že lokální...

Poškození sadby lesních dřevin jarními mrazy v lesních školkách je nejvyšší za poslední desetiletí

Poškození sadby lesních dřevin jarními mrazy v lesních školkách je nejvyšší za poslední desetiletí

Zobrazení: 3317

Škody jarními mrazy na rozpěstovaném sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesních porostů v ČR budou...

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě