logo Silvarium tisk

Novela mysliveckého zákona je připravena

Aktualizováno o stanovisko Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a Českomoravské myslivecké jednoty. Anketa uvnitř. Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, kterou schválila vláda. Novela napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Za nesplnění minimální hranice lovu určené státem budou myslivci pokutováni. Zákon nezakázal takzvané norování, tedy způsob lovu lišek a jezevců jejich vyháněním z nory. TOP 09 už oznámila, že proto podá ve Sněmovně k novele pozměňovací návrh.

 

Ilustrační foto. Foto: Pixabay Ilustrační foto. Foto: Pixabay

Hlavním cílem zákona je řešení největšího problému současné myslivosti, kterým jsou vysoké stavy spárkaté zvěře a jí působené škody na zemědělských pozemcích a plodinách a na lesích. Podle údajů z Národní inventarizace lesů zvěř poškodí zhruba 32 % stromků do výšky 1,3 metru. Celkově na 2,5 miliardy korun ročně se odhaduje částka za škody v lesích a náklady na preventivní opatření proti nim.

 „Novela zákona mění myslivecké plánování tak, že se povinný minimální lov spárkaté býložravé zvěře bude odvozovat od poškození lesa v honitbě bez ohledu na její velikost, držbu a užívání. Minimální výše lovu bude stanovena každoročně a zvlášť pro každou honitbu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Skutečný rozsah poškození lesa zvěří v honitbách bude průběžně zjišťovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Každý rok ho zveřejní v Informačním systému evidence myslivosti (ISEM). Myslivci či myslivecká sdružení budou povinni splnit minimální výši lovu určenou podle stupně poškození lesa.

Plnění minimální výše lovu bude stát průběžně vyhodnocovat a nebude-li minimální lov splněn, orgán státní správy myslivosti (obec s rozšířenou působností) uloží uživateli honitby (myslivcům) sankci od 50 do 200 tisíc korun za první rok, v dalším roce se pokuta zvyšuje. Kontrolu lovu usnadní plánovaná digitální evidence ulovené a nalezené uhynulé zvěře v ISEM, která bude podle předpokladu spuštěna za 2 roky.

„Ulovenou zvěř označí myslivec plombou a do evidenčního systému ISEM nahraje fotografii uloveného kusu. Podle toho obce s rozšířenou působností snadno ověří, zda myslivci skutečně plní plán lovu. Zavádíme tak do myslivosti digitalizaci a omezujeme papírování pro myslivce i pro obce,“ uvedl ministr Výborný. 

ISEM bude obsahovat také veškeré evidence myslivosti, například evidence plomb na označování ulovené zvěře, loveckých lístků nebo plány mysliveckého hospodaření. Nebude už nutné vyplňovat papírové výkazy nebo hlášení o plnění plánu lovu a rovněž bude redukováno množství sledovaných údajů. Myslivci už nebudou například muset vést evidenci psů, krmelců a posedů. Evidenci ulovené zvěře, informace o honitbě, počty myslivců atd. bude možné získat přímo z ISEM. Současně zde bude veden rejstřík honebních společenstev. To umožní veřejnosti dálkový přístup do rejstříku jako je tomu například u obchodního rejstříku. Digitalizovány budou také údaje o dosaženém mysliveckém vzdělání a následném vydávání mysliveckých lístků. To vše usnadní administrativu a komunikaci pro myslivce, majitele honebních pozemků, státní správu, veterinární správu i policii.

Výdaje na přípravu ISEM, jeho ročního provozu a rozvoje, náklady Národní inventarizace lesů i další administrativní výdaje (poštovné, odborné posudky na škody zvěří aj.) bude hradit Ministerstvo zemědělství bez navýšení příspěvku ze státního rozpočtu.

Novela rovněž naplňuje Programové prohlášení vlády a posiluje práva vlastníků honebních pozemků. Umožňuje například přijímání nových členů do honebního společenstva bez schvalování valnou hromadou, zrušení povinnosti členů ručit celým svým majetkem nebo zavedení povinného schvalování roční účetní závěrky honebního společenstva.

Novela mění minimální výměru honiteb z dosavadních 500 hektarů na 250 hektarů a zavedení nárokové povolenky k lovu pro hospodařící subjekty se souvislými pozemky nad 30 ha. Zmenšení výměry honiteb umožní lepší ovlivňování hospodaření v nich, lov, a tím celkově zlepší ochranu lesa, plodin a pozemků před škodami způsobenými zvěří. Zároveň dojde k povolení některých dosud zakázaných způsobů lovu (například lov v noci) za účelem zvýšení efektivity lovu.

Výborný na tiskové konferenci k novele mysliveckého zákona zároveň připustil, že v zákoně jsou části, o kterých se ještě bude muset jednat ve Sněmovně.

Výhrady k novele mysliveckého zákona měly například Českomoravská myslivecká jednota nebo Český svaz ochránců přírody. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová na síti X oznámila, že společně s předsedou zemědělského výboru Michalem Kučerou (oba TOP 09) navrhne ukončení norování.

 Trpí kvůli ní nejen samotné lišky, ale mnohdy přichází k újmě i psi. Tak nehumánní metoda lovu nemá ve 21. století místo," napsala Markéta Pekarová Adamová k podání návrhu na ukončení norování.

 Zákon o myslivosti nabyl účinnosti 1. července 2002 a od té doby byl více než dvacetkrát z různých důvodů novelizován.

 K novele mysliveckého zákona se vyjádřilo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL)  a Českomoravská myslivecká jednota.

Vláda schválila návrh novely mysliveckého zákona. Vlastníci lesů to vítají

Vláda ve středu 12. června schválila návrh novely zákona o myslivosti. Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), které dlouhodobě usiluje o modernizaci zákona s ohledem na posílení práv vlastníků, tento krok vítá.

„Návrh novely jako celek posiluje práva vlastníků a podporuje regulaci kriticky přemnožené spárkaté zvěře, která brání obnově lesů po kůrovcové kalamitě a jejich adaptaci na klimatickou změnu. To samozřejmě vítáme,” říká Jiři Svoboda, předseda SVOL s tím, že přijetí novely mysliveckého zákona v této podobě v případě přijetí významně podpoří funkčnost novely lesního zákona, o jejímž přijetí bude vláda, poslanci I senátoři teprve jednat.

„Nestátní vlastníci lesů na novelu zákona o myslivosti dlouhé roky čekají. Návrh je schválen v podobě jak ho připravilo ministerstvo zemědělství. Práva vlastníků lesů i dalších honebních pozemků byla v zákoně zakotvena. Děkujeme vládě za podporu tohoto návrhu, ministr zemědělství dělá práci v oblasti legislativy myslivosti zodpovědně a v souladu s prohlášením vlády,” uvádí Richard Podstatzký, místopředseda SVOL a dodává: „Věřím, že poslanci budou ve druhém čtení přistupovat k zákonu stejně zodpovědně a podpoří zákon v této podobě včetně důležitého ustanovení o změně minimální výměry honitby.”

Vláda ve středu 12. června schválila návrh novely zákona o myslivosti. Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), které dlouhodobě usiluje o modernizaci zákona s ohledem na posílení práv vlastníků, tento krok vítá.

„Návrh novely jako celek posiluje práva vlastníků a podporuje regulaci kriticky přemnožené spárkaté zvěře, která brání obnově lesů po kůrovcové kalamitě a jejich adaptaci na klimatickou změnu. To samozřejmě vítáme,” říká Jiři Svoboda, předseda SVOL s tím, že přijetí novely mysliveckého zákona v této podobě v případě přijetí významně podpoří funkčnost novely lesního zákona, o jejímž přijetí bude vláda, poslanci I senátoři teprve jednat.

„Nestátní vlastníci lesů na novelu zákona o myslivosti dlouhé roky čekají. Návrh je schválen v podobě jak ho připravilo ministerstvo zemědělství. Práva vlastníků lesů i dalších honebních pozemků byla v zákoně zakotvena. Děkujeme vládě za podporu tohoto návrhu, ministr zemědělství dělá práci v oblasti legislativy myslivosti zodpovědně a v souladu s prohlášením vlády,” uvádí Richard Podstatzký, místopředseda SVOL a dodává: „Věřím, že poslanci budou ve druhém čtení přistupovat k zákonu stejně zodpovědně a podpoří zákon v této podobě včetně důležitého ustanovení o změně minimální výměry honitby.”

 

 

ČMMJ zásadně odmítá novelu zákona o myslivosti, kterou včera projednávala vláda

Myslivci budou nově muset ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát. Při nesplnění minimální hranice lovu dostanou pokutu. Vyplývá to z předkládací zprávy novely zákona o myslivosti, kterou ve středu 12. 6. vláda projednávala a schválila. Českomoravská myslivecká jednota zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti, protože neřeší příčiny narůstajících stavů zvěře a zvyšujících se škod na lesních a zemědělských pozemcích v některých částech ČR. „Naopak novelou si stát zadělává na velké problémy v budoucnu.“ komentuje Ing. Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Změny ve společnosti znamenají i změny v krajině, zmenšení životního prostředí zvěře a intenzivnější využití krajiny veřejností způsobuje změnu návyků zvěře (noční zvěř, často rušená a stresovaná) a negativním důsledkem může být i zvýšením poškození lesního ekosystému. Hledání rovnováhy mezi početními stavy spárkaté zvěře a potravními možnostmi jejího životního prostředí je klíčová otázka vztahu mezi lesníky, zemědělci a myslivci, mezi lesním i zemědělským hospodařením a myslivostí.

Lesníci argumentují nutností zlepšit stav lesa zejména po kalamitách a snížit tlak zvěře na porosty. Dotčení myslivci mají honitby pronajaté dlouhá léta, investovali do nich mnoho práce i prostředků. Myslivci jsou si dobře vědomi závažnosti škod působených zvěří a vědí, že patří k jejich povinnostem jim předcházet. Nikdo ale nepoukazuje na hlavní příčinu – dnešní způsob hospodaření v krajině a značný nárůst civilizačního tlaku v honitbách. Hlavní vina se hází na zvěř a myslivce. Převážná část myslivců vykonává svoji činnost dobrovolně, ve svém čase a za stále se zvyšujících finančních nákladů. Myslivost je ve většině honiteb provozována na bázi spolkové činnosti a významnou službou státu.  Za tuto službu mají být myslivci automaticky sankciováni.

Novela zákona o myslivosti problém s obnovou lesa neřeší a rozdáváním pokut myslivcům jen celou situaci zhorší. Myslivci se bouří na sociálních sítích. Proč nás chtějí pokutovat, za to že ve svém zájmu deseti tisíce hodin děláme službu pro stát? Proč se hledá příčina problému tam kde nemá, řeší se unáhleně a neuváženě?!

Novela neřeší příčiny stavů zvěře ani škody

Českomoravská myslivecká jednota zásadně odmítá předloženou novelu zákona o myslivosti, kterou  schválila Vláda ČR. Tato novela  neřeší příčiny narůstajících  stavů zvěře a zvyšujících se škod na lesních a zemědělských pozemcích v některých částech ČR. Přijetí novely v předložené podobě nezajistí dosažení požadovaného cíle snížení stavů zvěře, naopak povede k daleko většímu zásahu do dnes již značně narušených věkových a pohlavních struktur populaci jednotlivých druhů zvěře. Novela přinese neúměrné organizační zatížení státní správy s významným ekonomickým dopadem pro státní správu a obce s rozšířenou působností. Zásadním způsobem naruší spolkovou činnost a soužití na vesnicích. Po uzákonění takto navrženého materiálu lze  předpokládat pokles aktivních myslivců v ČR.

V případě zásahu do tvorby honiteb se dá očekávat  množství správních řízení, které významně omezí výkon státní správy na ORP a praktický výkon myslivosti v nemalé části honiteb v ČR.

Jednání o zákonu o myslivosti bylo přerušeno

Legislativní rada vlády přerušila jednání k zákonu o myslivosti z důvodu značného množství připomínek a požádala ministra zemědělství, aby po vypořádání připomínek předložil materiál zpět na LRV. Za legální, ale zcela nestandartní postup považujeme, že ministr zemědělství společně s ministrem Šalamounem obešli tento závěr LRV a 11. 6. je přijato usnesení s konstatováním :

Předseda Legislativní rady vlády rozhodl v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. c) Statutu Legislativní rady vlády, že takto upravené znění návrhu zákona již nebude projednáno Legislativní radou vlády a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedy Legislativní rady vlády, a to zejména z důvodu časové naléhavosti jeho přijetí, kdy je předkladatelem požadováno projednání návrhu zákona na schůzi vlády tak, aby mohl být předložen Poslanecké sněmovně k projednání ještě na její nejbližší nadcházející schůzi

Připomínky k zákonu o myslivosti nebyly odpovědně vypořádány

ČMMJ upozorňuje, že i nadále nebyly připomínky odpovědně vypořádány. Zcela zásadní připomínka je k hodnocení dopadů regulace RIA, jejich vypořádání považujeme za zcela povrchní. Nevypořádány rovněž byly připomínky 6 krajů, které jsou  zásadní a  takto předložený návrh rovněž odmítají.

Místo předložení odborných podkladů při vypořádání připomínek byla podstatná část  zdůvodněna v meziresortním řízení konstatováním, že jde o politické rozhodnutí. Pokud ministr zemědělství i nadále prosazuje zákon dnes schválený Vládou ČR pouze silou politické moci, bez odborně vypořádaných připomínek, jsme rozhodnuti všemi zákonnými prostředky zabránit přijetí této legislativní normy.

Nespokojenost s návrhem zákona projevují myslivci napříč ČR a podepisují petici

Ministr zemědělství předložil ke schválení návrh zákona, který v současné době odmítá  převážná část myslivců napříč celou ČR. Po celé republice podepisují petici proti novele zákona o myslivosti. Řada pracovníků státní správy a starostů obcí si uvědomuje problémy, který přijetí této legislativní normy přinese.

Ing. Janota Jiří, předseda ČMMJ, z.s.

 

Aktuální verzi návrhu zákona s vyznačenými změnami najdete zde. Další podrobnosti najdete v následujícím odkazu.

 

 

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

 

Podle ČTK, TZ MZe, SVOL a ČMMJ, red.

Líbil se vám článek? Dejte hvězdy:
(8 hlasů)

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

USA žádají EU o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování

USA žádají EU o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování

Zobrazení: 2883

Americká vláda žádá Evropskou komisi (EK) o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování. Dnes to napsal...

Novela mysliveckého zákona je připravena

Novela mysliveckého zákona je připravena

Zobrazení: 2629

Aktualizováno o stanovisko Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a Českomoravské myslivecké...

Páteční bouře poškodila v lesích Mendelovy univerzity odhadem 40 000 m³ dřeva, bude vydán zákaz vstupu do lesa

Páteční bouře poškodila v lesích Mendelovy univerzity odhadem 40 000 m³ dřeva, bude vydán zákaz vstupu do lesa

Zobrazení: 2427

Silná bouře, která přešla v pátek 21. června přes jižní Moravu, poškodila v lesích Mendelovy univerzity...

Hospodaříme s odpovědností: Lidé chtějí v krajině hospodařit, ne ji nechat zpustnout

Hospodaříme s odpovědností: Lidé chtějí v krajině hospodařit, ne ji nechat zpustnout

Zobrazení: 2070

Před dvěma týdny spustila Lesnicko-dřevařská komora celorepublikovou kampaň Hospodaříme s odpovědností. Je to prakticky poprvé, co někdo...

Lesy ČR podpořily iniciativu Hospodaříme s odpovědností

Lesy ČR podpořily iniciativu Hospodaříme s odpovědností

Zobrazení: 1694

Zlepšit dialog lesníků s veřejností chce prostřednictvím celostátní kampaně Hospodaříme s odpovědností, která dnes začala, Lesnicko-dřevařská komora...

Vojenské lesy uzavřely kvůli kalamitě do 15. září lesy u Plumlova

Vojenské lesy uzavřely kvůli kalamitě do 15. září lesy u Plumlova

Zobrazení: 1666

Vojenské lesy a statky vydaly kvůli kalamitě, která nastala po červnových silných bouřkách, zákaz vstupu do...

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě