Přihlásit

Lesnicko-dřevařská komora varuje (Zemědělec)

Aktuální vývoj v lesích potvrzuje stávající negativní trendy. Ze strany vlády a zodpovědných ministerstev je proto třeba urychlit přijetí a realizaci komplexního souboru opatření a finančních podpor, které pomohou vlastníkům a správcům lesních majetků tuto situaci zvládnout Uvedla to Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK), která dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje nepříznivý stav v českých lesích a opakovaně se k němu vyjadřuje. Informoval o tom Jiří Felčárek z úřadu Agrární komory ČR, jejímž je LDK členem.

Důsledky klimatických změn a především opakující se sucho vedlo k oslabení porostů a k enormnímu přemnožení podkorního hmyzu. Tato situace se zcela jistě bude opakovat i v příštích letech a bude mít jednoznačně celoplošný charakter. Kolaps mnoha lesních porostů, který ústí v tzv. kůrovcové kalamity, postihuje celý středoevropský prostor včetně Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Slovinska. Táto skutečnost komplikuje i potenciální odbyt dřeva a výši jeho zpeněžení, uvedla LDK
,Vládě ČR byl předložen soupis potřebných opatření a nyní je třeba jejich bezodkladné zavedení do praxe tak, aby došlo k maximální eliminaci škod a ke zlomu současného vývoje. Zdůrazňujeme proto nejen časovou naléhavost, ale i potřebu adekvátní finanční podpory pro její zvládnutí," zdůraznil prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který již v březnu oslovil premiéra Andreje Babiše a inicioval tím jednání na meziresortní úrovni.

Jedním z klíčových legislativních opatření, na které lesnický provoz podle komory již netrpělivě čekaje přijetí novely vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Tento legislativní podklad má bezprostřední vliv zejména na přípravu obnov kalamitních ploch, využití všech dřevin pro obnovu včetně přípravných dřevin, úpravu obmýtí a vhodné dřevinné skladby.

Řešení situace v lesích se však podle LDK zcela nepochopitelně politizuje a sílí tlaky některých organizací a zájmových skupin měnit postupy a řešení navržená Ministerstvem zemědělství. Lesnickodřevařská komora proto zaslala ministrovi zemědělství dopis, ve kterém vyjadřuje podporu urychleného schválení novely této vyhlášky ve znění, které bylo zpracováno na základě řádného připomínkového řízení. Toto znění považuje komora za vyvážený kompromis a výsledek práce erudovaných lesnických odborníků, vědců a výzkumných pracovníků.

Nejde jen o smrk

Aktuální kalamitní stav v lesích nelze podle LDK spojovat pouze s nevhodně pěstovaným smrkem. Jeho usychání je nejviditelnější, protože má z historických důvodů nejvyšší zastoupení v našich lesích, ale zde je nezbytné si uvědomit, že skladba dnešních produkčních lesů byla založena v období již před 80 až 120 lety. Extrémy klimatu a dlouhotrvajícím suchem však v současnosti chřadnou i borovice, jedle, duby a u řady dalších listnáčů se vlivem oslabení vyskytují noví Škůdci. V této situaci jsou další regulace a zásah do vlastnických práv spolu s potlačením hospodářské funkce lesů z pohledu členů Lesnicko-dřevařské komory dále stěží akceptovatelné. Při všech potřebných krocích je třeba i nadále sledovat udržení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a podpořit i jeho dřevo-produkční funkci, uvedla komora.

„Dřevo je nenahraditelnou a obnovitelnou surovinou a jeho produkce a následné zpeněžení byly vždy pro vlastníka hlavním zdrojem příjmů. Z těchto zdrojů mohl financovat všechny ostatní činnosti a zákonné povinnosti, od zalesnění až po podporu všech ochranných, rekreačních a jiných tzv. mimoprodukčních funkcí. Pokud by tomu tak nebylo, musel by náklady na jejich zajištění jednoznačně hradit stát." upřesňuje tajemnice LDK Andrea Pondělíčkova, s tím, že i proto požaduje odborná veřejnost zastoupená Lesnicko-dřevařskou komorou ČR věcnou diskusi k dalšímu harmonogramu činností tak, aby byly celkové škody a dopady do lesnického sektoru co nejnižší.

Komentáře   

-4 # Josef Knap 2018-11-13 16:00
# Josef Knap knap.josef@quick.cz 2018-10-10 20:30
A víte, že jsem o ty cedry málem přišel? Myslím tím o tyto cedry na odkazech. Orkán Kyrill však v roce 2007 přežily všechny - zde o tom povídání: ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ ,, ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ ,,, Kyrilla tedy cedry přežily řádění mého souseda kvůli tomu, že cedr rostl až mu zastínil bazén málem nikoliv. Zde stín cedru nad bazénem: ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ ,, a zde reakce pana souseda-bazénis ty: ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ ,,, Souseda v tom jeho řádění dokonce podporovaly OŽP Mě. Ú. Čelákovice, v r. 2000 i OŽP okresu Praha-východ a poté i OŽPaZe Středočeského krajského úřadu. Jsem toho názoru, že abychom zabránili zbytečnému kácení stromů, měla by být z Občanského Zákoníku jako rušící imise vyjmuta ta pocházející od stínu stromu. Velkým kritikem mého cedrového arboreta je i Vědec - tento: vesmir.cz/.../petrik -petr.html ,,, .../rndr-petr-petrik -ph-d ,,, celakovice-mistoproz ivot.cz/.. ./...
-4 # Josef Knap 2018-11-13 15:59
# Josef Knap knap.josef@quick.cz 2018-10-10 20:13
Ing. Irena Hubálková psala svou diplomovou magisterskou (inženýrskou) práci na téma ' Růstová dynamika a stav Cedrus libani var. stenocoma v Turecku '. Když si název tématu dáte do Google objeví se Vám hned jako první tento odkaz: PDF]Růstová dynamika a stav Cedrus libani var. stenocoma v Turecku
is.mendelu.cz/.../...
-4 # Josef Knap 2018-11-13 15:58
# Josef Knap knap.josef@quick.cz 2018-10-10 14:24
Víte ony ty cedry nejsou až zase tak teplomilné či choulostivé na mráz. Cedr libanonský i atlantický rostou na svých původních přirozených stanovištích v průměrné roční teplotě 8-12°C. Pravda dobře jim vyzrávají do dřeva letorosty na jejich přirozených přírodních stanovištích neb ještě v r. 1980 platilo, že rostou přirozeně v oblastech kde je o něco delší vegetační období než v ČR, což už dnes neplatí. Těch průměrných 12°C máme již od r. 2015 v Praze a su mocně zvědav na to, kam vyleze v Klementinu a Komořanech průměrná teplota roku 2018. Cedr himalájský roste v přirozených areálech v průměrné roční teplotě 12-18°C. Má tím pádem skvělý růstový potenciál i u nás pro další zvyšování průměrné roční teploty v ČR. Zjistil jsem že jeho nominátní druh je ještě o něco vitálnější u mne v Čelákovicích než ty ostatní dva druhy, přirůstá v terminálu dokonce 80cm ročně v mládí, zatímco cedr atlantický a cedr libanonský jen max. 60cm. A dá se říct, že je cedr himalájský je stejně suchovzdorný jako cedry libanonské a atlantické. Záleží na původu semene - když je z vyšších poloh Himalájí tak snáší jak velký mráz v zimě i letní sucho. Kdyby aspoň ti mocipáni a politruci vládnoucí lesům Čech a Moravy s cedry ihned - tedy na jaře 2019 založili někde v nižších oblastech - v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě několik poloprovozních pokusů a hin se hukáže! A takto ty mé cedry vypadaly letos v plném létě: ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./
-4 # Josef Knap 2018-11-13 15:58
# Josef Knap knap.josef@quick.cz 2018-10-10 14:05
Vladimíru Pelíškovi od Josefa: A to málokdo ví, že máme v ČR špičkovou mladou odbornici na zalesňování cedrem libanonským v Turecku - v oblasti jezera Igirdir a města Isparta. Jmenuje se Ing. Irena Hubálková a zde je moje korespondence s Irenkou: ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ ,,, a i zde o ní něco: lesprace.cz/.../...
-4 # Josef Knap 2018-11-13 15:57
# Josef Knap knap.josef@quick.cz 2018-10-09 19:09
Kdy už pochopíte, že vhodnou dřevinou pro nižší teplé suché polohy do lesa je u nás CEDR, tedy cedr libanonský a cedr atlantický - viz fotky mého arboreta z polabského města Čelákovice na odkazu zde (těm stromům je cca 40let): ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ ,, Srdečně zdraví Ing. Josef Knap ,, spojení na mne je - mobil: 603 84 54 17 ,, e-mail: knap.josef@quick.cz ,,, jo nenadávejte mi Vy ekoteroristi jako např. je RNDr. Petr Petřík moc nahlas
-4 # Josef Knap 2018-11-13 15:55
+7 # Josef Knap knap.josef@quick.cz 2018-10-11 10:55
OTEVŘENÝ DOPIS GŘ LESY ČR From: knap.josef
Sent: Thursday, October 11, 2018 10:49 AM
To: 'josef.vojacek@lesycr.cz' ; 'petra.justova@lesycr.cz'

Subject: Dopis GŘ Lesy ČR, st. p.
Importance: High

Vážený pane generální řediteli!

Je tomu již dávno v letech 1980/81, kdy jsem s jedním Vašich předchůdců ve Vaší funkci GŘ Lesy ČR seděl v jedné kanceláři INTERSIGMA, koncernový podnik pro vývoz a dovoz koncernu SIGMA (Olomouc): Byl to Ing. František Koníček. Fandu Koníčka tehdy moje cedry – když byl ve funkci GŘ Lesy ČR - a to i z hlediska využití v lesnictví velmi zaujaly.
Dovoluji si Vás a Vaše budoucí nové odborné ředitele st. podniku Lesy ČR pozvat na exkursi do mého cedrového arboreta v Čelákovicích, abyste již na podniku konečně pochopili, jak cedry mohou obohatit naše lesy a postupně v nižších polohách nahrazovat naši domácí borovici případně borovici černou s tím, jak globální oteplování bude pokračovat.
No podívejte sám, jak se mi cedry daří v naprosto stísněných podmínkách mezi rodinnými domy doslova na ty domy nalepeny: ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./ a ingjosefknap.rajce.i dnes.cz/.. ./... – mimochodem ten cedry jsem jako 3letý semenáček zakoupil v dubnu 1980 v podniku Lesoškolky Řečany nad Labem

Prosím, přečtěte si pozorně diskusi a mé komentáře pod tímto tématem na Silvariu:
silvarium.cz/.../...

V úctě,
Ing. Josef K n a p
mobil: 603 84 54 17

P.S.:
Martine Kleware! Co Vy na to? Objeví se cedry na Vašem webu?: www.hnutizivot.cz
-9 # Josef Knap 2018-11-13 15:54
Proboha nebulte tady a konečně si Vy hlupci přečtěte mé příspěvky o cedrech - zde jsou pod článkem v diskusi: http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/opet-nevhodny-druh-dreviny-pro-cr-halo-noviny

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

MZe chce navýšit rozpočet na LH o zhruba sedm miliard korun

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství bude chtít letos navýšit rozpočet na lesní hospodářství o zhruba sedm miliard korun. Dnes to na tiskové konferenci řekl ministr zemědělství Miroslav Toman...

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Na zmírnění loňských dopadů kalamity v nestátních lesích je potřeba 5,2 mld.

Lesnictví

Objem nahodilé jehličnaté těžby v ČR za rok 2019 dosáhl 28,8 mil. m3, z toho 13 mil. m3 v lesích nestátních. Na zmírnění dopadů kůrovcové...

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

LČR skončily loni kvůli kalamitě ve ztrátě 790 mil. Kč

Lesnictví

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) se loni podle auditovaných výsledků propadlo do ztráty 790 milionů korun. V roce 2018 měl podnik zisk 70...

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Musíme adaptovat lesy na změnu klimatu, ale i náš přístup k nim

Lesnictví

V čele pražské lesnické fakulty stojí od konce roku 2019 Róbert Marušák, profesor hospodářské úpravy lesů a dlouholetý proděkan. Jak vidí budoucnost fakulty, ale i...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby