Přihlásit

Poslaneckou novelu lesního zákona Sněmovna schválila

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství by podle Sněmovny smělo kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými by zasáhlo do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly těžby dřeva a zalesňování. Změnu má přinést novela lesního zákona, kterou předložili poslanci ze všech frakcí vyjma Pirátů a kterou 6. 3. 2019 dolní komora schválila.

 

Doporučený Poslaneckou novelu lesního zákona Sněmovna schválila

Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu by pak mohli soustředit do míst, která ještě jde zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly být pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic.

O nezbytných opatřeních by mohlo ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Případné odvolání proti rozhodnutí ministerstva by nemělo podle novely odkladný účinek. Chemická opatření by podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) prováděna na skládkách vytěženého dřeva, nikoli v lesích.

Novelu schválila Sněmovna už v prvním kole projednávání. Pokud by ji Senát stihnul podobně projednat ještě tento měsíc a následně posoudit prezident, mohla by platit v dubnu, kdy se dá očekávat zvýšený výskyt lýkožrouta smrkového.

Podle ČTK, red.

Petr Dvořák (MZe) k projednávání poslanecké novely lesního zákona

S ohledem na gradaci podkorního hmyzu v souvislosti s extrémním suchem a vysokými teplotami až do druhé dekády října 2018 se situace v lesích na území ČR vyvíjela nežádoucím způsobem. Nastalý stav je natolik závažný, že vyžaduje přijetí mimořádných opatření, konkrétně zakotvení zákonné možnosti odchýlit se od opatření v lesním zákoně stanovených, a to nikoli v rámci běžné právní úpravy obsažené v lesním zákoně, ale jako nezbytnou podmínku pro minimalizaci škod na lesích.

Reakcí na tento negativní vývoj byla iniciativa poslanců Poslanecké sněmovny, díky které byla zpracována poslanecká novela lesního zákona, jež má širokou politickou podporu. Uvedená poslanecká novela má umožnit Ministerstvu zemědělství přijetí odchylných opatření od lesního zákona v případech regionálních nebo celostátních mimořádných situací majících charakter kalamit, vyvolaných biotickými nebo abiotickými činiteli, které nastaly na území dvou a více krajů, kdy plnění povinností ze strany vlastníků lesů není možné.

K zajištění uvedeného cíle má poslanecký návrh novely zákona umožnit přijmout odchylná opatření týkající se následujících oblastí:

Rozšíření možnosti užití reprodukčního materiálu k umělé obnově lesa

Výjimka ohledně reprodukčního materiálu lesních dřevin není vázána jen na výjimku z § 29 odst. 1 věty prvé lesního zákona jako u vládní novely (přírodní lesní oblast, výškové pásmo/vegetační stupeň), ale je možno udělit výjimku z celého ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona.

Zákazy při hospodaření v lesích

Pro zalesnění a zejména zajištění porostu na některých stanovištích bude zřejmě nezbytné zakotvit možnost udělit výjimku, resp. prodloužit dobu pro zajištění porostu. Uvedené se jeví jako nezbytné zejména na větších holinách o velikosti několika ha (někde i desítek, výjimečně stovek ha), kde zákonnou dobu pro zajištění porostu (pět let) nebude možné splnit.

Reportáže České televize k tomuto tématu:

Události, komentáře 5. 3. 2019

Události 5. 3. 2019

Ochrana lesa

S ohledem na rozsah kalamitního stavu, který se i v budoucnu může vyvíjet nebo opakovat v důsledku působení jiných přírodních vlivů, je třeba mít možnost uložit na definovaném území opatření k ochraně lesa odchylná od zákonných ustanovení. Jedná se např. i o zastavení, resp. zrušení povinnosti provádět opatření k ochraně lesa na území, kde jsou již prakticky zbytečná, a soustředit tak zpracovatelské a jiné kapacity na území, kde je zásah ještě smysluplný. V praxi jde např. o upuštění od zjišťování a evidování výskytu škodlivých činitelů a od povinnosti preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů (např. povinnost umisťovat lapáky).

Díky novele zákona se do lesního hospodaření dostane víc odborníků

Ministerstvo zemědělství na doporučení zástupce ombudsmanky připravuje nová pravidla pro udělování licence odborného lesního hospodáře. Chystaná novela lesního zákona by měla rozšířit okruh uznávaného odborného lesnického vzdělání.

Zástupce ombudsmanky zjistil, že podle lesního zákona může licenci odborného lesního hospodáře, jehož úkolem je zabezpečovat odbornou úroveň hospodaření v lese, získat po určité době praxe pouze absolvent střední lesnické školy, nebo vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství. Neuznává se ale bakalářské studium v oboru, přestože je vyšší než středoškolské. Ministerstvo zemědělství na upozornění ihned konstruktivně zareagovalo a připravilo návrh novely lesního zákona, v níž rozšiřuje podmínku vzdělání pro licenci odborného lesního hospodáře o bakalářské, a rovněž o vyšší odborné vzdělání.

Více informací najdete zde.

Zdroj: www.ochrance.cz

Umožnění výjimek z režimu provádění těžeb

V praxi dochází k situaci, kdy je třeba udělit výjimku z přednostního zpracování nahodilých těžeb tak, aby byly zpracovány přednostně v rámci těžby nahodilé jen stromy představující nebezpečí z hlediska šíření škodlivých organismů, tedy ne tzv. sterilní souše, které již nebezpečí nepředstavují. V případě kalamity mimořádného rozsahu je třeba udělit výjimku tak, aby na definovaném území, kde je již realizace opatření k ochraně lesa proti konkrétním škodlivým činitelům zbytečná, mohly být dočasně odloženy těžby všech stromů, které již nebezpečí nepředstavují, s cílem soustředit zpracovatelské a jiné kapacity na území, kde je zásah ještě smysluplný.

Výjimky z opatření k ochraně lesa a provedení těžby nahodilé byly zařazeny do novely z toho důvodu, že v roce 2019 může dosáhnout celkový objem dřevní hmoty, která by měla být zpracována v rámci těžby nahodilé, 30–50 mil. m3. Uvedený objem zahrnuje dřevní hmotu, která by měla být zpracována v rámci nahodilé těžby jak dříví s aktivním výskytem škůdců, tak i sterilní hmoty již škůdci opuštěné. Zpracovatelská kapacita na území ČR je schopna zpracovat cca 25 mil. m3.

S ohledem na to, že uvedené opatření musí nabýt účinnosti v reálném čase tak, aby splnilo svůj účel, navrhuje se jeho vyhlášení formou opatření obecné povahy, které nabyde účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

K obsahu poslanecké novely je třeba zdůraznit, že její obsah odpovídá závažnosti situace, která na území České republiky v takové míře ještě nenastala. Navržené řešení musí svým obsahem umožnit zásadní zásahy v lesích, včetně možnosti upustit v některých lokalitách od plnění některých zákonných povinností a uvolnit tak v maximálním rozsahu kapacity na zpracování aktivního kůrovcového dřeva, které představuje nebezpečí pro naše lesy z hlediska dalšího šíření podkorního hmyzu.

Petr Dvořák
oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe

Článek najdete také v Lesnické práci 3/2019.

 

Naposledy změněno: čtvrtek, 07 březen 2019 08:39

(0 hlasů)

Komentáře   

+28 # Starý 2019-03-13 08:00
TAK JSEM ZKUSIL BOJOVAT S KŮROVCI
Opatření obecné povahy, k čemu...jak to dnes chodí:
Pro velké vlastníky lesů dobré, ale pro malé na nic. Když zjistím kůrovce v mém malém lese, tak musím koupit chemii, tu mi nikdo bez osvědčení neprodá a získání osvědčení na chemické látky má svá pravidla-no a než vše získám, je kůrovec 2 násobnou rychlostí pryč a nic z výše uvedeného nepotřebuji. Zůstanou jen souše…. Pro pány poslance a rádovládce sděluji, že osvědčení platí max 5 let, ale les pěstuji cca 80 – 100 let. To není obilí, řepka a jiné, co roste mnohanásobně chemizováno na polích pod dobu cca 4-5 měsíců a každoročně je řádně chemizováno.
Kdo vyřeší toto dilema 
Ať žije naše přebujelá legislativa-platná cca 2 roky a kůrovec!!!!
+6 # bergfreund 2019-03-12 13:16
Njn,,,odborníci z UHUL...tj první instituce, která je potřeba rozpustit...drží se norem a předpisů, tvoří jakási šetření...a v pracovní době plkají na netu...nikdo z nich nebyl tzv. výkonný provozní pracovník...pouze "chlapci" od zeleného stolu..vždyt už ani dnes netvoří LHP, firmy si najímají soukromé subjekty...tj jako MŽP ..nemají za nic zodpovědnost..jen "plky"....
+15 # boudajiri 2019-03-07 08:52
"Maximálně odepiseme nekolik desítek milionů kubíků smrkového drivi... Státní lesy poslaly do státního rozpočtu za posledních 10 let možná 60 miliard... V lesnictví se točí velké peníze... Hlavním problémem není klimatická změna, ale způsob hospodaření v posledních 150 letech..."

Jestli jsou slova profesora Svobody v Událostech komentářích oficiální názory lesnické fakulty, potom bych jejím pedagogům doporučil vstupovat do lesa jen opatrně a s ujištěním, že nenarazí na jejich vlastníka, protože ten by v situaci, kdy nemá peníze na vyplaty, obnovu a dalsi, už nemusel udržet emoce...
+14 # František Čepický 2019-03-08 12:22
Pane Boudo, mohu se zeptat, v čem konkrétně s panem prof. Svobodou nesouhlasíte a proč? Já se s jeho názory ztotožňuji, a proto by mě za účelem konstruktivní debaty zajímal Váš odlišný názor. Předem děkuji za odpověď.
-3 # boudajiri 2019-03-08 12:52
Odepsat pár desítek milionů kubíků dříví znamená pár desítek miliard škod. U mne to konkrétně znamena, že jsem z roku na rok přišel o více než polovinu hodnoty lesa mohu jen přemýšlet o tom, z čeho budu platit obnovu a další péči. Takže mávnout nad vznikajícími škodami mi přijde jako neschopnost vnímat problém v souvislostech.

lCR neodvedly 60 mld za posledních 10 let.

Podle zelených zpráv a další statistiky se v lesnictví točí tolik peněz, že máme prakticky nejnižší mzdy v ČR

Jestliže těžby kůrovce za posledních 50 let nepřesáhly 2 mil. Kubíků, co tedy bylo hlavním spouštěčem současné kastrofy když ne sucho a teplo?
+11 # František Čepický 2019-03-08 16:16
Když mluvíte o vnímání problému v souvislostech, tak si jistě jste vědom toho, že pan prof. Svoboda mluvil o tom, že je důležité si rozmyslet zda mají hospodářské zásahy opodstatnění z hlediska ekonomického a hlediska ochrany lesa, a pokud to smysl nemá a bude nejlepším řešením ponechat uhynulé stromy na plochách, může se stát, že "maximálně odepíšeme několik desítek milionů kubíků". V případě odstraňování stromů, kdy by výtěžek nepokryl ani náklady na těžbu bychom se jedině tak připravili o případné vhodnější podmínky pro opětovné zalesnění.

To, že LČR neodvedly 60 miliard za posledních 10 let je samozřejmě pravda, ale o holý fakt v daném vyjádření vůbec nešlo. Nicméně za posledních 6 let (od té doby, co do státního rozpočtu odvádí) odvedly přes 30 miliard, což má relativně vyjádřeno stejný smysl s ohledem na zmiňovaný fakt, že se ve státních lesích hospodařilo za účelem maximalizace zisku.

To jaké jsou nebo nejsou mzdy v lesnictví příliš nesouvisí s tím, v jakém kontextu pan prof. Svoboda řekl: "V lesnictví se točí velké peníze a generují se tam relativně velké zisky, které se rozděluji vybraným soukromým subjektům". To bylo řečeno na to, proč je kůrovcová kalamita také politicky atraktivním tématem.

Jestliže donedávna byly podmínky dostatečné pro pěstování smrku kde jen se dalo ještě neznamená že to je to, co příroda chtěla. Není náhodou, že jsou porosty s převahou smrku přirozené pouze tam, kde jsou, a tím, že jsme je zavedli i jinde jsme zjevně šli proti přírodě. Opět bych opakoval vaše "vnímání problému v souvislostech", protože takto masivní krok proti přírodě si prostě říkal o výsledek, jakým je dnešní kalamita. Sucho a teplo tedy jsou až "třešničkou na dortu", která by nám měla otevřít oči, na vrcholu toho, co jsme po mnoho let připravovali.
Jednoduše řečeno, až zde budeme mít tropy tak pěstujme palmy. Kdybychom hospodařili dnes neustále zmiňovaným přírodě blízkým způsobem, tak zajisté nemáme takové problémy se suchem jaké máme dnes - tedy jednoznačně je hlavním problémem dosavadní způsob hospodaření v našich lesích. Nehledě na to, že nemá smysl brát v úvahu 50 let, když i v minulosti docházelo k velkým disturbancím po více než 170 letech, jak se můžete dočíst v aktuálním vydání Lesnické práce.

Ve vší úctě Vás proto prosím, abyste si nejprve uvědomil skutečnosti, než začnete dávat doporučení odborníkům z lesnické fakulty.
+6 # najše 2019-03-11 07:09
S dovolením musím uvést, že Míra Svoboda není ve skutečnosti žádným lesnickým odborníkem. Navzdory všem predikátům, které v akademické sféře usilovně sbírá NENÍ schopen odpovědět na elementární otázky. Jeho aktivistické počínání (např. petice na podporu Bursíka a managementů bezzásahovosti v NP Šumava) spolu se zálibou v odumírání lesa nejsou ničím víc, než ideologií !! S vědou to má společného cosi pouze zdánlivě a nic kloudného to jeho zkoumání disturbancí nepřineslo - pouze obhajobu bezzásahovosti a popírání významu pojmu KONDICE LESA.
+26 # BIRKE 2019-03-08 19:01
Hlavním spouštěčem kalamity kůrovcové , bylo vyhnání dřevorubců koní a traktorů z lesů.To je nezpochybnitelný fakt , sucho je pouze následek . Už před čtyřmi lety jsem zpracovával staré vylétané kůrovčáky ať ležící nebo stojící , vše se svádělo na to že nejsou lidi .Lidi vyhnalo masívní protěžování harvestorových technologií .
+11 # Lesoplundr 2019-03-30 14:54
V podmínkách práce zaměstnanců současného největšího správce státního lesního majetku nelze věřit vykazovaným číslům o objemu kůrovcových těžeb za posledních 20 let.
To je jako dívat se v TV na předpověď počasí.
+14 # Lesoplundr 2019-03-30 03:58
Nechtěl jste náhodou napsat hospodaření v posledních 27 letech ? Po delimitaci fungujících krajských podniků státních lesů a vzniku paskvilu s celostátním působením ? Celkově je tento obchodní model nejen dlouhodobě neudržitelný, naopak se v současných podmínkách ukazuje jako přímo škodlivý, dalo by se napsat přímo devastující pro celkový stav lesů v celém státě..
+14 # BIRKE 2019-03-30 11:02
Rozbourání celorepublikového systému bylo špatné , ale bez toho zboření , by se mafie nedostala k možnosti krást dřevo ve velkém .
Pamatuji začátky po r. 93 , když nebyla zpracovaná nahodilá těžba tak se netěžilo zelené stojící , až kolem r. 99 s nástupem harwestorových technologií všechno padlo .
Všechny vyzkoušené postupy musely do historie aby firma mohla platit lízačky za mašiny , ve finále to prohrál les . Pár majitelů firem si plnilo kapsy prašulema , teď ale brečí většina majitelů smrkových lesů.
+10 # Lesoplundr 2019-03-30 14:50
Částečně máte pravdu, ale teď už brečí majitelé všech lesů..smrkem to jen začalo.Neschopností, nezájmem, šlendriánem, možná i úmyslně mrháním prostředky a hodnotami na všech frontách a úrovních to pokračuje a pokud to neskončí nejhůř, zůstane nám jen ten tzv. "přírodě blízký les"..
+47 # Rensa 2019-03-07 08:08
Pomalu večer co večer pečlivě pročítám lesní zákon a pak nemohu usnout. Ráno se probudím s děsem, že jsem nenalezl, co jsem v něm hledal – povinnost těžit sterilní souše, čímž by se vlastníci lesů zdržovali od tolik potřebné ochrany lesa proti kůrovci.
A proto se obracím na všechny, kdo lesní zákon znají lépe, zejména ministerské úředníky, pracovníky státní správy, ÚHÚL, MŽP, Inspekci, či SVOL, prosím vysvětlete mi, nechápajícímu, kde je proboha v lesním zákoně to zapeklité ustanovení bránící přednostnímu zpracovávání nahodilé těžby, jimž neprovedením by hrozilo další šíření škodlivých činitelů a naopak nutící k těžbě dříví (sterilních souší), které již žádné riziko pro ochranu lesa nepřestavují, že se kvůli tomu musí přijímat novela zákona tak krkolomným způsobem?
Není to náhodou jenom proto, aby se proces přijímání novely vyhnul povinnému připomínkovému řízení, při kterém by mohlo vyjít najevo, že dávat výjimku z něčeho, co neexistuje, je vlastně blbost?
A není za tím vším náhodou potřeba odepsat miliony kůbíků neprodejných souší ve státních lesích a umožnit tak nakonec těžit čerstvou hmotu a dát vydělat firmám přisátým dlouhodobými smlouvami na státní majetek?
+17 # najše 2019-03-07 09:12
pane Renso, já to nechápu stejně jako Vy, přičemž na ÚHÚLu dělám 18 let a zřejmě budu muset odejít jinam, protože se nechci cítit spoluodpovědný za ten b.o.r.d.el, který máme z titulu a z názvu instituce rozumně hospodářsky upravovat.
Kromě toho také novela vyhlášky 101 z loňské května, která řeší totéž, že??
Věříval jsem tomu, že za vším jsou nějaké peníze, začínám mít ale za to, že je to ještě horší totiž v tom, že za vším je naprostá nejapnost a nezájem, přičemž bych nikdy nevěřil tomu, že něco může být horší než touha po penězích.
Jestli je za tím vším nějaká komplice typu nadnárodních manipulací nechci spekulovat, protože na vytváření konspiračních teorií si připadám ještě příliš mladý.
Lesu, který můžete ovlivnit zdar!! M.Klewar
+12 # Lynx 2019-03-08 18:20
Tedy Vám položím otázku, najše z ÚHULu.
Máte k dispozici jistě data, jaké % smrkových monokultur bylo uměle založeno v okolí Jihlavy, Třebíče atd. ? Tedy tam, kde je dnes doslova apokalypsa.
Pohledem na zdejší vytěžené smrky zjistíte, že mají velice široké letokruhy, tedy intenzivně přirůstaly. Dle lokality trpí v nemalé intenzitě hnilobou. Stáří porostů je cca 50-80 let. Ale to není dogma. Dotazem u obyvatel zjistíte, že zde dříve byly louky a pole. Dnes smrkové plachty.
Tyhle data přeci měly k dispozici všechny odpovědné subjekty, které lesnictví mají v gesci. Na co se tedy čekalo???
A na závěr. Většina smrtelníků jásala nad letošní zimou, relativně bohatší na srážky. Málokdo si uvědomuje, že deficit spodních vod je obrovský a náprava by nastala pouze v případě několika po sobě jdoucích "mokrých let".
Situace není vůbec veselá a vyhlídky také ne.
+3 # najše 2019-03-11 06:58
chcete mě činit odpovědným za kalamitu u Jihlavy? Na hniloby SM jsem dělal diplomku, kde jsem vyjádřil všechno, na co narážíte včetně systému obnovy.
Jděte se zeptat na MŽP, které vykonává vrchní státní dozor nad lesy, třeba Vám známý příznivec divočiny v národních parcích odpoví i na tuto Vaši otázku. A rovnou se jich tam zeptejte, proč neposlouchali Klewara, který to psal ve svojí diplomce.
+17 # Lynx 2019-03-11 19:07
Nač ta vztahovačnost? Pouze jsem se zeptal. Nic víc. Na lesárně jsme také řešili prosperitu porostů založených na zemědělských půdách. V drtivé většině tam byl uměle vysázen světe div se, smrk.

Jen jsem se dotkl takového českého přístupu. Ví se o problému, léta navenek se řeší, jedná se o něm na různých úrovních, leč výsledek je velká NULA.
A stejné je to s přístupem ke škodám zvěří a stavům spárkaté zvěře.

Položil jsem otázku a skončím otázkou.
KU..A kde je zakopaný pes??? :sad:
+12 # Máchal 2019-03-12 10:25
Zakopaný pes je v tom, že když se nechce, je to horší než když se nemůže. Skutečné řešení problémů nastává až tehdy, když pálí toho, kdo je řeší. Např. pokud řeším škody zvěří na svém lese ve své honitbě. Jinde je to často jen hra s čísly a společenské kličkování a tanečky, ačkoliv mi stávající stav ve skutečnosti celkem vyhovuje.
V pěstování lesa je problém v tom, že řeším problémy, založené mými předchůdci (ale dodnes se to tak dělalo, fungovalo a celkem to prosperovalo, takže problém hledám všude okolo, kumulativní změny a změny prostředí se nepřipouštějí) a svým přístupem zadělávám na problémy až následníkům, takže se dá leccos přehlídnout, nebo se ještě neví, co z toho může vzejít. Ta tendence přiklonit se k přírodě bližším formám hospodaření už tu byla v několika vlnách, a zatím se z toho vždycky povedlo celkem "úspěšně" vybruslit do zajetých kolejí.
+4 # najše 2019-03-12 11:26
vztahovačný jste spíš Vy, když Vás dráždí pravda. Běh věcí a normu chování v prostředí společnosti, již jsme součástí upravují ZÁKONY. Podle těchto zákonů je vrchním státním dozorem nad lesy ustanoveno MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, které je primárně odpovědné za stav věci. Toto ministerstvo se na řízení lesnictví vyprdlo, protože se raději věnuje propagaci bezzásahovosti, která ovšem žádné řízení nepotřebuje.
Je to zkratkovité vyjádření stavu věci čili AKRONYM, při bližším ohledání ale zjistíte, že to je přesně tak, jak píšu.

Opakuji tedy znovu a bez jakékoliv vztahovačnosti: vrchním státním dozorem na stavem lesů je MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ !
+2 # Máchal 2019-03-12 12:37
Tak už je to tady, čekal jsem kdy to praskne. Za všechny trampoty s pěstováním smrku v nedostatečně smíšených porostech, na nejnemožnějších stanovištích, z toho vyplývající katastrofální dopady několika sušších sezon na kondici smrkových porostů, kalamitní stavy a gradaci kůrovce, stejně jako za problémy se smlouvami státních lesů, kapacitami a odbytem dříví může MŽP.
+14 # najše 2019-03-12 15:33
Ryba smrdí od hlavy a šéfové jsou odpovědní za stav podniku. Pokud na tom něco změníte, zasloužíte si Nobelovu cenu za mír !
-5 # Máchal 2019-03-12 17:16
Takže lesní hospodářství určuje a řídí MŽP, a MZe je tu jen tak nějak "do počtu," nebo spíš tady jakoby vůbec není? Zajímavé, jak se věci a kompetence podle různých situací mění. Škoda že neproběhlo to diskutované spojení obou ministerstev ještě před tou apokalypsou, co dneska řešíme, bylo by to mnohem líp na koho házet (jen se to spojilo, je tu zónace ČR a bezzásahovost na obrovských plochách). To by bylo zas konspirací, takhle je to na přihřátí polívčičky trochu slabý a věřit tomu může tak někdo, kdo chodí do lesa tak maximálně hledat houby nebo trochu soukromí ;) nebo z "principiální loayality".
+10 # najše 2019-03-13 07:46
nikdo netvrdí, že je tu MZe jen do počtu, nelze ale popírat hiearchii jinak sdílené odpovědnosti. A právě ve Vašich vyjádřeních je vidět jak straníte MŽP a jaksi mimoděk je omlouváte; něco jako oni za nic nemůžou - jenom chrání přírodu. Takže se vraťme všichni na zem a uvědomme si, jaký je právní stav. Tím, že budete ignorovat generální odpovědnost MŽP vyplývající z dikce: vrchní státní dozor vykonává MŽP ničemu nepomůžete - je to Váš alibismus.
0 # Máchal 2019-03-13 09:08
No spíš popírám to, co říkáte, protože jestli něco zavání alibismem, tak je to především tvrzení, že za kůrovcovou kalamitu nese odpovědnost MŽP. To je taková hláška, že jsem si neodpustil reagovat, no. Jinak jim advokáta dělat nehodlám, to co produkují v posledních týdnech už není ani můj šálek kávy.
+1 # Vladimír Pelíšek 2019-03-08 08:46
Je to, jak říkáte, a už se to děje. Těžba byla na hranici rentability už při ceně kůrovcových smrků okolo 900-1000 Kč/m3, cena dál padá a bude padat, takže za tím osobně vidím snahu udržet při výdělcích, ziscích co nejvíc navázaných firem, tedy jakási finanční stabilizace sektoru bez nutnosti řešit to další externí finanční podporou.
Samozřejmě, povede to k tomu, že se jako "neprodejné sterilní souše" bude vykazovat kdeco - i kdyby to nebyla pravda, tak než se to prošetří, budou ty stromy dávno bez jehličí a s opadanou kůrou.
Budou vznikat obrovská pole mrtvých souší (něco jako Šumava v začátcích bezzásahového režimu), která ovšem zarostou přirozeně mnohem snáze, než kdyby šlo o zalesňování holin. Tedy další úspora + vstřícný krok směrem k současným převažujícím požadavkům ochrany přírody.
-1 # ID invest 2019-03-12 13:15
Cena 900-1000kč je kde? My hladáme dodávatela no aj napriek kalamite sa všetci snažia predávať za 1400 a radšej nechaju drevo na zemi. Ak viete o dodávatelovi ktorý je schopný dodávať za 1200-1300 naložené v kontainery tak sem snim www.idinvest.sk
+14 # Starý 2019-03-13 08:13
Ano, plně souhlasím, jen bych rád věděl, kdo bude drobným-znovu drobným vlastníkům lesa tato opatření plnit!! Vždyť na to nemají a nemají prostředky. Jak mají věštit kdy u nich uhodí kůrovci a kdy v průběhu let budou čelit tomu co se děje dnes???
Zpracování není vše, navazuje odvoz, sanace, prodej.
U čerstvého dřeva zatím není problém, ale musím dnes těžit vlastní kousek lesa???
Je to řízení likvidace malých vlastníků státem???
Rád bych získal nějakou odpověď?
+1 # Vladimír Pelíšek 2019-03-13 09:17
Pánové z MZe Vám asi neodpoví, jsou zřejmě plně zaměstnáni obranou svých teplých židlí. Tak pokud Vám bude stačit odpověď ode mě, odpovím Vám já.
Ano, je to likvidace malých vlastníků. Pouze ne řízená, ale vzniklá jako důsledek diletantismu, pohrdání přírodními zákony a základní neznalosti chodu přírodních procesů.
Není to tak dávno (15-20 let), kdy jste si vytěžil svůj hektarový stoletý smrkový porost a za obdržené peníze jste mohl synovi nebo dceři koupit v okresním městě slušný jednopokojový byt.
Pokud jste to neudělal a čekal až doteď, tak to na tom samém místě prodáte jako palivo a obdržíte něco víc než dva průměrné platy.
Příslušní lehkoživové z uvedeného ministerstva budou samozřejmě krčit rameny, popřípadě naříkat: - my za nic nemůžeme, to sucho! To polomy!
Přitom titíž příživníci ještě před oněmi patnácti lety horovali všude v podmínkách listnatých a smíšených opadavých středoevropských porostů pro smrk, přírodu respektující lesníky ostrakizovali a bojovali doslova o každou holinu navíc.
Takže se ptám, pánové: - půjdete sami - nebo si počkáte až na jarní a letní rojení??? Až budete vyhozeni? Čekáte zřejmě na odstupné, což chápu.
+11 # Starý 2019-03-13 13:25
Děkuji moc za povzbuzující odpověď, ale je to tak.
Nevím jak to tu funguje, ale dávám vám hlas.
Z Mze asi nebudete ani mínusován, předpokládám, že zamrzli někde před 20 lety a ani sucho a teplo na ně neplatí!!!
Ovšem říci v připomínkování některých nesmyslných zákonů a předpisů by měli co.... ale asi jim chybí praktické zkušenosti a chuť něco opravdu řešit.
Ostatně i nás malé vlastníky posílají k ledu, tak tedy nově dle legislativy nebudeme těžit, bez těžby nejsou holiny, tak nebudeme zalesňovat a to je asi to nejlepší řešení.
Alespoň zde vznikne to jejich přirozené "původní" prostředí a kultury. To se na to těším :-)
+26 # Starý 2019-03-13 08:17
Ještě o jeden poznatek z poslední doby se podělím a končím.
Pánové z Mze uvědomte si, že papír, počítače a různé všemocné počítačové aplikace, kůrovce, sucho a jiné klimatické, biotické vlivy nezastaví.
+10 # BIRKE 2019-03-30 15:13
Pokud dodrží slovo , p. Vojáček , nový ředitel řekl že současný systém zakázek s prodejem dřeva je špatný , špatný v současné krizové situaci , takže chce změnit system prodeje dřeva . Já tvrdím leta , že system komplexních zakázek byl nastaven s úmyslem krásti dřevo .
+14 # Lesoplundr 2019-03-30 21:30
Pokud se tak nějak matně pamatuji, kdo že to řediteloval u VLS do r. 2017, kdy tam došlo k rozjezdu kalamity ve vojenských újezdech na Moravě a začalo odtud jezdit po silnicích i po železnici to nedávno v Chebu "MOŽNÁ" objevené ??"KUROVCOVÉ TAXI" směrem na rakouské a německé hranice, bez odkornění, postřiku..aha, asi ta slavná "ASANACE ODVOZEM" , zlatá perla býv. GŘ LČR, NE ??
+14 # BIRKE 2019-03-30 22:44
Jo , ale na severní Moravě byl velký problém se severským kůrovcem už kolem roku 2002 .Asanace odvozem byl problém korupce u LČR s.p. , stejně jako se jeden čas nezpracovávala hmota kratší jak dva metry . Vśe tlak firem co soutěžily zakázky , na co nejnižší ceny za práci .
+14 # Lesoplundr 2019-03-30 23:16
Severní Morava má ještě ten problém, že hodně porostů třeba na Vítkovsku, na Oderských vrších a jinde je na propustných a dost výhřevných břidlicových horninách. A v kombinaci s václavkou jsem tam viděl začínající kalamitu v době těsně po Kyrilovi, v létě 2007, kolem Kružberka, Budišova..jestli už to byl "seveřan", to nevím, ale podle všech příznaků to tak vypadalo, zelené koruny, oloupané kmeny v koruně. Jinak v 3-dílném Naučném lesnickém slovníku někdy z roku 1959 je pod heslem Ips duplicatus Sahlb. uveden jako nevýznamný druh způsobující kalamitu menšího rozsahu kdesi v severské tajze..jinak je ještě dost zajímavě uvedeno, kolikrát se od r.1922 opakovaly dost značné kůrovcové kalamity v návaznosti na poškození porostů ve Vysokých a také Nízkých Tatrách větrem..pozor, spiklenecká teorie č.1.. že by tam už ten Duplikát (nezaměňovat se Zvonokosy 8) ) byl a narostly mu kola a koleje směr severní Morava, konkrétně Biocel, dřevokombinát Vrbno a podobně? teorie č.2.. dovoz kvality přes Polsko? Další návrhy a připomínky?
+14 # BIRKE 2019-03-31 14:42
Jak řekl Švejk , když se ho zeptali , jak dlouho bude trvat válka . Řekl třicetiletá trvala 30 , dnes jsme o půlku chytřejší takže bude trvat 15 let .
Je to nesmysl ohánět se kalamitami 50 až do doby Marie Terezie , jsou to výmluvy lži obelhávàní veřejnosti že za to může sucho .
Při dnešní vyspělosti ohledně možnosti techniky do lesa , nikdy nemohlo dojít k tomu ,k čemu došlo .
To je prostě jednoduchá rovnice , kdo tvrdí že to není tak , tak lže sám sobě .

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Nedělní vichřice způsobila v lesích škody menší než Sabine

Nedělní vichřice způsobila v lesích škody menší než Sabine

Lesnictví

Aktualizováno 25. 2. Vichřice, která v neděli 23. 2. a v noci na 24. 2. zasáhla Českou republiku, nadělala v lesích státního podniku Lesy ČR...

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Vláda schválila koncepci státní lesnické politiky do roku 2035

Lesnictví

Koncepci státní lesnické politiky, tedy základní strategii lesnictví, která bude reagovat na aktuální stav a situaci v lesích, dnes schválila vláda. Materiál se věnuje nejen...

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Josef Vojáček: Jen blázen se nepoučí z chyb

Lesnictví

Jaký je aktuální rozsah kalamity u Lesů České republiky, jaká bude strategie ochrany lesa v letošním roce nebo jak bude vypadat lesnické i ekonomické hospodaření...

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Komora soukromých lesů SVOL požaduje více financí do lesů

Lesnictví

16. valná hromada Komory soukromých lesů SVOL, která se konala ve čtvrtek 13. února 2020 v Jihlavě, znovu otevřela aktuální témata, která z pohledu soukromých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby