Logo
Vytisknout tuto stránku

Proces certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council)

V poslední době zesílil zájem malých i větších vlastníků a správců lesa v České republice o získání certifikátu lesního hospodaření FSC. Zájem je aktuálně motivován především ochotou některých velkých dřevozpracovatelských a papírenských podniků v ČR a jejich dodavatelů připlácet za FSC certifikované dřevo nebo jej alespoň preferovat při nákupu, což je v době odbytové krize zásadním argumentem. Proto jsme připravili stručného průvodce certifikačním procesem FSC.

Certifikační hodnocení se na území ČR provádí dle aktuální platné verze Českého standardu FSC (FSC-STD-CZE-03-01-2013 – dále Standard). Dále jsou využívány části normy pro zpracovatelský řetězec dřeva a Standard pro použití ochranné známky FSC (FSC-STD-50-001 V2-0 ). V případě skupinové certifikace je daná skupina lesních majetků hodnocena také podle Standardu FSC pro lesní podniky začleněné ve skupinové certifikaci (FSC-STD-30-005 V1-1 ).

Certifikační proces má typicky tyto následující fáze:

Příprava na audit

Před samotným rozhodnutím k certifikaci FSC by měl vlastník podrobně projít všechny body Standardu a zhodnotit, zda způsob jeho hospodaření odpovídá kladeným požadavkům. Ale i pokud najde rozdíly, nemusí to znamenat konec úvah nad certifikací. Standard v mnoha ohledech podporuje a vede vlastníka k postupnému přechodu na šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření. Dále je vhodné zvážit typ certifikátu (jednotlivý nebo skupinový). Naše rada: majetky pod 1000 hektarů by měly jistě zvážit spíše skupinovou certifikaci (viz níže), tedy účast ve stávající skupině certifikovaných majetků nebo vytvořit skupinu novou. Je to administrativně i finančně výhodnější. Systém skupinové certifikace ovšem mohou využít i jakékoliv další lesní podniky na území ČR bez ohledu na jejich velikost.

Průběh auditu

Vlastník, který se rozhodne pro certifikaci svého lesa, kontaktuje některou z FSC akreditovaných certifikačních firem. Pokud je certifikovaný majetek větší než 10 000 ha nebo pokud jsou v lesích identifikovány tzv. vysoké ochranářské hodnoty (tedy např. koncentrace biologické rozmanitosti endemických nebo vzácných a ohrožených druhů ), pak je nutné provést před-audit. Ten vlastníka upozorní na případná problematická témata, na která je třeba se zaměřit před provedením hlavního certifikačního auditu.

Na počátku hlavního auditu zkontroluje inspekční tým certifikační firmy mj. doklady dokumentující vlastnické vztahy, lesní hospodářské plány, hospodářskou evidenci a další záznamy, které hospodář vede. Poté si auditoři v terénu a porostech ověřují, zda jsou dodržovány jednotlivé požadavky legislativy a Standardu. Při terénních kontrolách se na vybraném vzorku zaměřují na těžené a zalesňované porosty, výchovné zásahy, hospodaření v chráněných územích apod. Během inspekce se provádějí rozhovory se zaměstnanci a najímanými dodavateli prací. Součástí auditu bývá rovněž setkání s místními zájmovými skupinami, jako například starosty obcí. Dále jsou kontaktovány orgány státní správy lesů a ochrany přírody, odborné instituce apod. Účelem konzultace je získat komentáře a ověřit dobrý stav lesů, hospodaření v nich i z hlediska sociálních dopadů lesního hospodaření a dalších důležitých ekosystémových služeb lesa.

Běžná délka auditu v českých poměrech je 1-3 dny v týmu dvou auditorů. V auditním týmu jsou přítomni kvalifikovaní auditoři se vzděláním a zkušeností ve všech třech oblastech lesního hospodaření, tj. ekonomické, environmentální a sociální. Auditní tým si případně může přizvat další externí konzultanty, přičemž pro všechny platí závazek důvěrného nakládání s informacemi o klientovi a jeho majetku. Složení auditního týmu a průběh auditu se domlouvá s žadatelem o certifikaci včas před auditem.

Hodnocení shody

Při auditech FSC jsou neshody poměrně časté, nicméně v mnoha případech nemusí vést či nevedou k nevydání nebo pozastavení platnosti certifikátu. Důležitá jsou opatření, která vlastník přijme, aby postupně zlepšoval různé aspekty svého hospodaření a dosáhl cílů obsažených ve Standardu. Následující roční dozorové audity musí prokázat zlepšování. Současné nastavení Standardu umožňuje postupné plnění některých náročnějších požadavků normy (např. zvýšení podílů tzv. ekostabilizačních dřevin nebo vymezení tzv. referenčních ploch) v delším časovém období.

Rozhodnutí o tom, zda vlastník splňuje principy a kritéria Standardu, se provádí na základě vyhodnocení plnění jeho jednotlivých indikátorů (požadavků). Všechna certifikační rozhodnutí jsou založena na identifikaci malých a velkých neshod na úrovni jednotlivých kritérií FSC. Neshoda se považuje za malou, pokud jde o krátkodobé selhání, je nesystematická a možné účinky neshody jsou omezeny v čase i prostoru. Pokud problém trvá delší dobu, jeho výskyt je opakovaný nebo systematický a vlivy této neshody jsou dlouhodobé/prostorově rozšířené, neshoda je považována za velkou.

Jestliže na úrovni některého z kritérií FSC dojde k nalezení velké neshody, není certifikát udělen do doby, než je neshoda odstraněna. Všechny případné neshody při naplňování indikátorů zjištěné během auditu jsou zaznamenány ve zprávě z auditu. Tam certifikační společnost odůvodní svá rozhodnutí, zda je kterákoliv nalezená neshoda na úrovni indikátoru buď malou nebo velkou neshodou pro splnění příslušného kritéria. Objeví-li se velká neshoda během ročních dozorových auditů, musí být provedena nápravná opatření během tří měsíců.

Udělení certifikátu

Po certifikačním auditu vydá certifikační společnost obsáhlou zprávu z auditu. Zpráva mj. obsahuje popis daného majetku, přehled o shodě se všemi požadavky Standardu, seznam navštívených porostů, popis průběhu auditu, seznam neshod (včetně uzavřených neshod z minulého auditu), připomínky zájmových skupin a vyjádření auditního týmu jak s nimi bylo naloženo. Zprávu poté připomínkuje vlastník lesa a dva nezávislí odborníci z oboru (akademici či jiní lesničtí odborníci). Následně je vydáno certifikační rozhodnutí, vydán certifikát a daný majetek je registrován v databázi certifikátů na www.info.fsc.org. Tam je vyvěšena i veřejná část zprávy o auditu, tj. zkrácená verze delší certifikační zprávy. Veřejná zpráva neobsahuje přehled o shodě se všemi indikátory standardu a citlivé informace, které by mohly vlastníka poškodit i s ohledem na Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Certifikát lesního hospodaření FSC se udílí na pět let s tím, že po delším hlavním auditu následují čtyři pravidelné kratší dozorové audity. Při těch auditorský tým hodnotí postupné změny v hospodaření majetku a každý z ročních auditů se zaměřuje na shodu s částí Standardu. Po vypršení platnosti certifikátu je pro obnovení jeho platnosti nutno provést recertifikační audit, který je obdobou hlavního auditu.

Skupinová certifikace a malé lesy

FSC se snaží zpřístupnit certifikaci také menším majitelům lesů (do 500 resp. 1000 ha) tím, že pro ně zjednodušuje některé indikátory Standardu. Dalším nástrojem podpory je skupinová certifikace. Ta přináší i snížení ceny certifikace, protože audit zde každý rok probíhá na vybraném vzorku členů skupiny, přičemž další majetky jsou interně hodnoceny manažerem skupiny. Systém a výsledky interních auditů jsou též předmětem auditů ze strany certifikační firmy.

Závěrem

V LP 5/2018 Ing. Dohnanský po prostudování veřejné zprávy z auditu FSC vyjadřuje obavu, zda je při auditech FSC hodnocena i shoda s lesnickou legislativou. Soulad s legislativou je každoročně součástí auditu, je obsažen zejména v Principu 1 Standardu (kritérium 1.1), ale i v požadavcích dalších Principů FSC. Jednou z metod ověřování plnění lesního zákona a navazujících vyhlášek a zákonů v oblasti životního prostředí je i ověřování podnětů z veřejné konzultace popsané výše. V rámci té jsou nejméně šest týdnů před auditem oslovovány příslušné orgány státní správy lesů, ČIŽP a případně i AOPK s žádostí o informaci k hospodaření hodnoceného lesního majetku. Z certifikační praxe známe v posledních letech hned několik případů, kdy při auditu byl zjištěn nedostatek v oblasti plnění legislativních požadavků (například v oblasti vedení hospodářské evidence či v oblasti bezpečnosti práce) a v těchto případech byla formou udělení malých a velkých neshod požadována a také dosažena náprava.

V současné době je v certifikačním procesu s naší společností několik menších obecních, soukromých a církevních lesních majetků. Nejde zde nutně o tzv. duální certifikaci, část těchto majetků si vybírá certifikaci FSC jako svůj preferenční systém.

Další informace o detailech lesní certifikace FSC rádi zodpovíme nebo se lze pro další dotazy k vysvětlení požadavků Českého standardu FSC obrátit na národní kancelář FSC ČR.

Ing. Ondřej Tarabus,
NEPCon
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naposledy změněno: pondělí, 12 listopad 2018 12:31

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.