Přihlásit

Zkušenosti s programem ochrana čejky (Zemědělec)

Od roku 2015 mohou zemědělci vstupovat do nového agroenvironmentálně-klimatického opatření (AEKO) Ochrana čejky chocholaté. Počet ploch, které byly do dotačního programu navrženy, se postupně navyšuje až na současných více než 430 lokalit. Stejně tak každoročně pomalu roste i počet podniků, které do AEKO vstoupily. V roce 2017 jich bylo 29 a celková výměra zařazená do tohoto opatření dosáhla 196 hektarů.

Nejedná se sice o vysoké číslo, ale není to tak překvapující - v záplavě mnoha nových informací spojených s reformou společné zemědělské politiky včetně takzvaného ozelenění vznik tohoto titulu mnoho zemědělců prakticky ani nezaregistrovalo. Navíc se jedná o opatření na orné půdě, kde dosud kromě titulu Meziplodiny podniky programy na ochranu životního prostředí a biodiverzity využívaly jen omezeně. Pokud vznik nového opatření zemědělci zaznamenali, často mezi nimi panuje jistá a pochopitelná nedůvěra, která je do značné míry daná neznalostí jeho fungování v praxi. Proto bylo osloveno náhodně vybraných deset podniků, které do AEKO Ochrana čejky chocholaté vstoupily, s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výstupem bylo vyhodnocení jejich postojů k ochraně přírody, přínosy daného opatření a praktické i ekonomické zkušenosti s jeho využíváním. Získané informace byly následně využity k propagaci tohoto titulu.
Oslovené podniky hospodaří v pěti krajích České republiky (Jihočeský, Ústecký, Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský). Liší se velikostí, organizační strukturou i přírodními podmínkami. Všech osm podniků s travními porosty je mají zařazené do některých z titulů v rámci AEKO Ošetřování travních porostů. Jeden podnik na orné půdě rovněž využívá AEKO Biopásy. Ve čtyřech případech vstoupily podniky do AEKO Ochrana čejky chocholaté už v roce 2015, zbývajících šest v roce 2016. V šesti případech už zemědělci před vstupem do AEKO aktivně chránili čejky objížděním jejich hnízd, v jednom případě omezením chemického ošetření v okolí hnízd.
O tom, že existuje možnost využívat AEKO Ochrana čejky chocholaté, se pět podniků dozvědělo od místních ornitologů, tři podniky zaregistrovaly tento titul z více informačních zdrojů, v jednom případě se zemědělec s opatřením seznámil na interním školení své organizace a jeden zemědělec uvedl odborné periodikum. Na obecné úrovni je propagace tohoto titulu státní správou mezi zemědělci podle sedmi z deseti podniků nedostatečná, určitě by bylo přínosné, pokud by se alespoň základní informace o jeho cílech, podmínkách a výši podpory prezentovaly na pravidelných školeních pořádaných pro zemědělce.

Pětiletý závazek
AEKO Ochrana čejky chocholaté je pětiletý závazek mezi zemědělcem a státem. Plocha navržená do tohoto opatření se musí vymezit jako samostatný díl půdního bloku. Za dodržování podmínek tituluje vyplácena podpora ve výši 667 eur na hektar (asi 17 500 korun), zemědělec dále pobírá SAPS a LFA platby. Na ploše vymezené jako hnízdiště čejky chocholaté jsou do 15. června zakázány přejezdy zemědělské i jiné techniky kromě pásu v šíři 4 m od okraje dílu půdního bloku. V druhé polovině roku (od 16. června do 15. července) je plocha zařazená do AEKO oseta směsí plodin ve dvou variantách - krmné a směs pro opylovače (bližší specifikace najdete na eagri. cz/public/web/file/479839/ G_Cejka.pdf).
Kultivaci plochy a následné osetí prováděli zemědělci kromě jedné výjimky okamžitě, jak to podmínky opatření umožňují. Způsoby se lišily - nejčastější zmiňovanou aktivitou bylo diskování (pětkrát), zemědělci dále využívali radličkový kypřič (dvakrát), vláčení (dvakrát), podmítku nebo mělkou orbu (dvakrát). Někteří zemědělci plochu nejprve ošetřili mulčováním. Nejvíce podniků (šest) preferovalo směs pro opylovače, tři podniky krmnou směs a jeden podnik obě varianty. Jako hlavní důvod jejich výběru směsi pro opylovače uváděli zemědělci podporu včel. Plodiny navíc stihnou do konce roku vysemenit, a tak se už od druhého roku začínají významně objevovat ve vegetaci už v první polovině roku, čímž se jejich přínos pro opylovače ještě zvyšuje. Výhodou této směsi je i snadnější likvidace na konci roku. Sedm podniků sledovalo vzcházivost, kterou hodnotili jako dobrou. Osivo si všechny podniky kupovaly od osivářských firem. Náklady na osivo se obvykle pohybovaly na úrovni 3500 Kč/ha (jedná se o certifikované, uznané nebo kontrolované osivo, výsevek je 25 kg/ha). Pět podniků hodnotilo cenu jako neadekvátní, podle čtyř podniků je adekvátní a jeden podnik hodnotil cenu neutrálně. Jeden podnik náklady na osivo snížil tím, že si jednotlivé plodiny koupil samostatně a směs si namíchal svépomocí.
Porost směsi musí být zapraven do půdy od 15. listopadu do 31. prosince. Při likvidaci je ve většině případů první operací mulčování, po kterém následuje orba nebo kypření, v některých případech podniky jen diskují. V jednom případě byla plocha přitom tak zamokřená, že diskování muselo proběhnout až po zámrzu plochy. Většina podniků se snaží operaci provést co nejdřív, aby předešly případným komplikacím způsobeným špatným počasím.

Platba je podle většiny odpovídající
Devět podniků souhlasilo s tím, že platba za opatření (667 eur na hektar) je odpovídající; jeden podnik si to nemyslí a zdůvodňuje to vysokou cenou osiva. Pohled jednotlivých podniků na riziko vývoje problematických plevelů se značně lišil, zřejmě podle zkušeností s konkrétní plochou -pět podniků ho hodnotilo jako velmi vysoké, jeden jako střední a čtyři jako minimální nebo nevýznamné. Jako největší problémy spojené s realizací ve čtyřech případech zemědělci uvedli termíny operací, zejména kvůli zamokření pozemku, třikrát zmínili riziko zaplevelení a jedenkrát vysoké ceny osiva. Tři podniky žádné problémy neuvedly.
Všechny oslovené podnik}' na plochách zařazených do AEKO čejky pozorovaly a osm z deseti podniků rovněž vnímá přínos tohoto opatření i pro jiné skupiny živočichů (jeden podnik to nedokázal posoudit a jeden žádný další přinos nezaznamenal). Nejčastěji přitom uváděly podporu zajíce polního, drobné a srnčí zvěře. I to je vedle garantované platby jedním z hlavních důvodů, proč v závěrečném hodnocení polovina podniků vyhodnotila svůj vstup do opatření jako "dobré rozhodnutí" a druhá polovina zvolila variantu "pozitiva převažují".
Projekt na propagaci AEKO Ochrana čejky chocholaté byl podpořen Ministerstvem zemědělství.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, vládě to doporučili poslanci

Stát by měl dát lesníkům náhrady kvůli kůrovci, vládě to doporučili poslanci

Lesnictví

Aktualizováno. Stát by měl letos uvolnit na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě podle sněmovního petičního výboru nejméně tři miliardy korun. Členové výboru to doporučili...

Cena lesů za časů kůrovce

Cena lesů za časů kůrovce

Lesnictví

Od roku 2018 se začínají objevovat informace, že by se někteří vlastníci lesa mohli pod tlakem problémů s kůrovcem začít zbavovat lesa pod cenou. Podle...

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Poslaneckou úpravu lesního zákona vláda podpořila

Lesnictví

Aktualizováno. Ministerstvo zemědělství možná dostane pravomoc zasahovat v případě mimořádných situací nad rámec zákona hospodaření s lesy s cílem co nejvíce omezit škody. Vláda na...

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby