Přihlásit

Jan Kolowrat-Krakowský v otevřeném dopise kritizuje návrh zákazu úmyslných těžeb

Jan Kolowrat-Krakowský, vlastník rozsáhlých lesních pozemků v oblasti Orlických hor, odeslal ministrovi zemědělství Marianu Jurečkovi otevřený dopis, v němž vyjadřuje nesouhlas s návrhem plošného zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice.

 

Doporučený Jan Kolowrat-Krakowský v otevřeném dopise kritizuje návrh zákazu úmyslných těžeb

Podle jeho názoru se Ministerstvo zemědělství snaží přenést problémy státních vlastníků lesů na privátní sektor. Zároveň v otevřeném dopise upozorňuje na dlouhodobou nečinnost orgánů státní správy lesů, které měly v problematických oblastech situaci řešit a pokládá otázku, jak mohou soukromí vlastníci bez jakýchkoli kompenzací případný zákaz těžeb plnit své závazky.

Jan Kolowrat-Krakowský je členem SVOL - komory soukromých lesů v ČR.

Vzhledem aktuálnosti tématu publikujeme otevřený dopis Jana Kolowrata-Krakowského v plném znění.

 

Vážený pane ministře Jurečko,                                                                     V Rychnově nad Kněžnou, 22. 9. 2017

 

obracím se na Vás v souvislosti s vydaným návrhem opatření obecné povahy týkající se zastavení veškerých těžeb v lesích bez ohledu na aktuální stav lesa a vlastnictví. To co jste tímto opatřením dosáhl, nemá skutečně obdoby od sametové revoluce a roku 1992, kdy díky restitučnímu zákonu se započaly napravovat křivdy na vlastnících, kterým byl majetek v roce 1948 ukraden státem. Jakým právem vstupujete do demokratických principů, tržních mechanismů a hospodaření firem? Je pro Vás argumentem pouze § 32 a § 33 lesního zákona č. 289/1995 Sb. k vydání plošného zákazu? Nemusíte se obávat. Jako vlastníci a správci lesních majetků velice dobře víme, jakým způsobem hospodařit a co znamená přednostní zpracování nahodilé těžby. Máme za sebou zpracování skutečných kalamit celostátního a evropského rozsahu jako například v roce 2007 po Kyrilu. Zřejmě tyto argumenty pro Vás nic neznamenají, proto si ukažme na konkrétní problém, který se snažíte zakrýt a nebývalým způsobem přenést na privátní sektor lesního hospodářství, který se z velké části nenachází v situaci kůrovcové kalamity jako státní lesy.

Jako zřizovateli státního podniku LČR s. p. je Vám zcela jistě znám zásadní rozdíl v principech obhospodařování svěřeného státního lesního majetku, tedy majetku všech občanů ČR a lesních majetků obecních a soukromých. Stát zadává veškeré práce v lese formou víceletých tendrů a prodává dříví na lokalitě pařez. V posledních letech jsou u LČR s. p. dosahovány „vynikající“ hospodářské výsledky, bohužel někteří dodavatelé prací ve státních lesích se ocitají na pokraji krachů. Možná by někdo mohl blahopřát státu jako řádnému hospodáři, ale nevyvážený obchodní vztah nikdy nevede k dlouhodobé prosperitě a stabilitě. Ostatně proč Vám dodavatelé odmítají zpracovávat nahodilou těžbu, realizovat prodej kalamitního dříví a žádají o změnu cen v platných smlouvách? Proč se kůrovcová kalamita na severní Moravě stále dál šíří? Třeba najdete odpověď v podobě slova sucho, což velice dobře využíváte i v zemědělství. V podstatě ve  způsobu obhospodařování zemědělské krajiny nic zásadního neměníte. Pořád se jedná o výši dotací a kompenzací bez ohledu na stav zemědělské krajiny a její vodohospodářské funkce. Sucho je rozhodně důležitým faktorem v případě šíření kůrovcové kalamity, přesto bych upozornil na zásadní fakt toho, že systém hospodaření ve státních lesích prostřednictvím vysoutěžených víceletých tendrů zásadně selhal, přispívá k dalšímu šíření kůrovcové kalamity a není schopen operativně vyřešit kalamitní stav, který je možné sledovat v určitých částech Moravy již několik let. Pochopitelně se kůrovcová kalamita dotýká v některých oblastech i nestátních lesů. Další příčinu lze jednoznačně spatřovat v nečinnosti orgánů státní správy lesů v zasažených oblastech, kde by měla prioritně a efektivně řešit s vlastníky lesů zabránění šíření kalamitních škůdců a včasné zpracování dříví. Bohužel se tak nestalo. V televizním rozhovoru v pátek 15. 9. 2017 jste rovněž uvedl, že v souvislosti s vydaným zákazem těžby se zatím s žádnými kompenzacemi ze strany státu nepočítá. Dokážete odpovědět, jakým způsobem mají rodinné podniky, firmy a obce plnit závazky vůči státu z pohledu daní a dalších odvodů za zaměstnance? Jakým způsobem mají vlastníci hradit spoluúčasti v různých realizovaných evropských a národních projektech? Zřejmě Vám tyto důsledky jsou lhostejné, jinak byste postupoval třeba obdobně jako v Bavorsku, kde zákaz těžby je pouze ve státních lesích. Vlastníkům lesů jsou zde poskytnuty kompenzace, daňové úlevy a další racionální opatření s cílem zpracovat urychleně následky kalamity, udržet dřevozpracující průmysl a zaměstnanost. Ve vazbě na dřevozpracující průmysl si asi nikdo nedokáže na MZe uvědomit, že k provozu pil a produkci stavebního řeziva je potřeba dodávek čerstvé smrkové a borové kulatiny a nikoliv jen poškozené dříví z větrné kalamity nebo kůrovcem. Odpověděl jste rovněž tomuto odvětví, jak mají postupovat, pokud jim není možné dodávat čerstvou surovinu ke zpracování a mají nadbytek kůrovcového dříví? Ještě se opomněli osoby výdělečně činné v lesnictví, které jsou rovněž závislé na těžebních činnostech. Nabídnete jim nějaké řešení, jak mají danou situaci zákazu těžeb řešit anebo máte pro ně připravená volná pracovní místa v jiném oboru? Z vydaného opatření je patrné, že zřejmě Vaše Ministerstvo zemědělství není schopno řešit dané problémy konstruktivně ve všech souvislostech, dopadech a návaznostech.

Vážený pane ministře, jako významný vlastník lesních pozemků a hospodář jsem již 11. 4. 2017 v otevřeném dopise vyslovil obavu o omezování vlastnických práv. Bohužel Vy jste moji obavu krátce před volbami potvrdil a svými kroky započal moderní způsob vyvlastňování, které již moje rodina prožila v totalitním režimu. Jak mohu spravovat majetek, pokud mi stát brání v hospodářské činnosti? Nepřeji Vám, abyste se dostal do obdobné tíživé situace ve Vašem rodinném zemědělském podniku. Rovněž mně není lhostejné, jak se dá záměrně měnit, zkreslovat a podávat informace přes média a tím negativně ovlivňovat společnost. To jste příkladně dokázal v posledních dnech, k čemuž Vám mohu jen pogratulovat. Žijeme skutečně stále v demokracii, pokud stát zasahuje tímto bezohledným způsobem do našich vlastnických práv? Mohu od Vás na tuto otázku vůbec očekávat odpověď?

S úctou

                                               Jan Kolowrat Krakowský Liebsteinský

                                                    „Pro Fidelitate - věrně a stále“

Naposledy změněno: pondělí, 02 říjen 2017 16:00

(0 hlasů)

Komentáře   

+18 # MisMo 2017-10-10 15:23
Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, Hlava druhá, Oddíl první, čl. 11., odst. 4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo opatření obecné povahy č.j. 55197/2017-MZE-16212 , ze dne 14.09.2017 a to v souladu se zákony č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky – 1) v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, 2) Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné, 3) Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31.3.2018, 4) Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti. Ministerstvo zemědělství tak učinilo dle obsáhlého odůvodnění ve veřejném zájmu a současně na základě zákona. Zbývá naplnit poslední část kogentní právní normy dané výše citovaným ustanovením čl. 4) a to sice „a za náhradu“.
Pan ministr zemědělství nám v televizním rozhovoru dne 15.09.2017 upřímně sdělil, že s kompenzacemi v souvislosti se zakázanými těžbami ze strany státu nepočítá. Pokud vlastníci lesů využijí své právo zaručené Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, pak se skromně domnívám, že nezbude panu ministrovi nic jiného, než vzít tužku, papír a počítat a počítat.
+92 # Pavel Boucký 2017-10-02 16:56
S celým dopisem se nedá nic jiného než souhlasit. Že se v lokalitách kalamity zastaví do jejich zpracování ostatní úmyslné těžby, to je jasné a logické. Majitelé lesů v kalamitních oblastech mají poškozeného dříví k prodeji přebytek. Ale plošné opatření postihne především ty, kteří kalamitou postiženi nejsou. Ti po nějakou dobu nebudou mít k prodeji žádné dříví, ale ačkoliv budou bez výnosů, náklady budou muset hradit alespoň v nezbytně nutné míře dál. Kde na to vezmou, to už ministerský zákaz neřeší.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Rok 2020: Kůrovcová kalamita v době covidové (Anketa Lesnické práce)

Lesnictví

V anketě lednového čísla Lesnické práce významní představitelé lesnicko-dřevařského oboru komentovali uplynulý rok 2020. Přinášíme čtenářům Silvaria anketní odpovědi zástupců státních lesů – Josefa Vojáčka...

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a M. Třeštík

Lesnické práci popřáli: P. Zahradník, P. Češka, PEFC ČR, J. Pohan a…

Lesnictví

Video uvnitř článku! Podívejte se, co kolegyně a kolegové lesníci popřáli ve třetím ze série videopřání Lesnické práci, která letos slaví jubilejní 100. vydání!

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Chladné počasí loni pomohlo ALSOL snížit objem kůrovcových těžeb

Lesnictví

Pracovníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) loni díky chladnějšímu a deštivému počasí vytěžili o téměř 90 000 metrů krychlových kůrovcového dříví méně, než původně...

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Trubači Markazíni popřáli k výročí Lesnické práce

Lesnictví

Video uvnitř článku! Ke 100. výročí časopisu Lesnická práce ve druhém ze série videí tentokrát svou zdravicí přispěli trubači Markazíni, kteří všem pro radost a zamyšlení nad...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:6102

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:4424

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována

Lesnictví

Zobrazeno:4275

Na základě rozdílové analýzy satelitních snímků bylo detekováno cca 8 100 ha těžeb převážně jehličnatých porostů v období od července 2020 do září 2020, dále...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:3588

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby