Přihlásit

Hodnocení roku 2014 profesními organizacemi lesnicko-dřevařského sektoru

Z hodnocení roku 2014 představiteli profesních organizací je patrný mírný optimismus a nemalá očekávání. Rok 2014 lze v porovnání s několika předchozími roky považovat za období začátku stabilizace lesnicko-dřevařského sektoru. K ní významně přispěl ministr zemědělství Marian Jurečka jmenováním kompetentních a respektovaných odborníků na pozice generálního ředitele Lesů ČR a náměstka pro lesní hospodářství na MZe.

Po mnoha letech tak začal státní podnik Lesy ČR standardně komunikovat s odbornou veřejností, přijal spoluzodpovědnost za stav lesnicko-dřevařského sektoru a svou strategii otevřeně představil v dokumentu Koncepce strategického rozvoje Lesů ČR na období 2015–2019.

 

Doporučený Hodnocení roku 2014 profesními organizacemi lesnicko-dřevařského sektoru

Ing. Libor Vaněček

předseda předsednictva Lesnicko-dřevařské komory ČR (LDK)

- Jaký byl rok 2014 z pohledu Lesnicko-dřevařské komory ČR? Lesnicko-dřevařská komora ČR hodnotí rok 2014 pozitivně, a to jako rok, který přinesl změny slibující stabilizaci a kultivaci lesnicko-dřevařského komplexu v České republice. Nová politická reprezentace deklarovala zvýšený zájem o dořešení dlouhodobých problémů komplexu (nešťastná indexace cen dříví u LČR, zaměstnanost v sektoru, nedostatek statistických údajů o komplexu, apod.), aniž by přitom zásadnějším způsobem narušila dosavadní křehkou stabilitu vztahů mezi vlastníky lesa, lesnickými firmami a dřevozpracujícími podniky. Komora nemá problém s provedenými personálními změnami u obou lesnických státních podniků, za velmi pozitivní považujeme znovuobsazení pozice náměstka pro lesnictví na ministerstvu zemědělství. Prostřednictvím právě Lesnicko-dřevařské komory se podařilo prosadit problematiku lesnicko-dřevařského komplexu do práce Agrární komory, ve které se tak posílilo její zaměření na venkov v celé jeho šíři. V neposlední řadě během roku 2014 výrazně posílil dosavadní lídr mezi profesními organizacemi zastupujícími podnikatelskou sféru, a to Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků, která se přijetím nových členů stala skutečným reprezentantem většiny podnikatelů v lesnictví a dřevařství.

- Čeho byste rádi dosáhli v roce 2015?

Rádi bychom dosáhli dalšího nárůstu naší členské základny, posílení svého postavení uvnitř Agrární komory, proniknutí do evropských struktur v Bruselu a tím vším by LDK chtěla být významným účastníkem dialogu o strategických otázkách českého lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu.  

 

Ing. Zdeněk Musil

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP)

- Jaký byl rok 2014 z pohledu ALDP?

Z pohledu vnitřního života ALDP bylo asi nejdůležitější rozšíření o další členy a tím zvýšení významu asociace v lesnicko-dřevařském sektoru. Ke konci roku 2014 sdružuje ALDP ve dvou sekcích již celkem 16 členů s více než 80% podílem na realizaci komplexní zakázky pro Lesy ČR a zpracují přes polovinu dříví vytěženého v ČR.

Za druhý důležitý krok právě končícího roku považujeme náš vstup do Lesnicko-dřevařské komory ČR uskutečněný v červenci. Od této komory si slibujeme vytvoření silného zástupce většiny důležitých hráčů celého sektoru od vlastníků přes lesníky až po dřevozpracovatele. Rok 2014 vnímáme jako rok zklidnění situace v našem sektoru. S nástupem nového vedení Lesů ČR nastala pravidelná komunikace na lepší úrovni, než tomu bylo v nedávné minulosti.

- Čeho byste rádi dosáhli v roce 2015?

Mimo další otevřené komunikace se všemi relevantními subjekty v rámci našeho oboru je v roce 2015 hlavním cílem ALDP dokončení snahy o vytvoření silného reprezentanta sektoru pod hlavičkou Lesnicko-dřevařské komory ČR. Chceme napomoci zapojení dalších důležitých subjektů v oboru a co nejdříve získat očekávané postavení. Dále se budeme snažit formou jednání a konzultací s vedením státního podniku Lesy ČR zlepšit vyváženost postavení partnerů ve smlouvách o komplexních zakázkách na období 2016+. Důležitým cílem je také nalezení způsobu, jak zpřesnit indexaci vyhlašovanou ČSU, aby byla více transparentní, důvěryhodná a tím všeobecně respektovaná.

 

Ing. Petr Pražan, Ph.D.

prezident Konfederace lesnických a dřevařských svazů (KLDS)

- Jaký byl rok 2014 z pohledu KLDS?

Rok 2014 začal pozitivně, neboť velmi příznivé počasí na počátku roku umožňovalo jak bezproblémovou těžební, tak i dřevozpracující činnost. Celé situaci pak napomáhal solidní odbyt prakticky všech výrobků ze dřeva.

Ve druhé polovině roku pak odbyt výrobků ze dřeva zejména pak řeziva částečně slábl hlavně proto, že v 1. pololetí se vyrobila výrazně nadpoloviční většina všech výrobků a celoroční objemy prodeje se nijak nezvýšily.

K pozitivní náladě v KLDS prospělo i programové prohlášení nově vzniklé Vlády ČR, které slibovalo „změnit hospodářskou politiku LČR, s. p., ve prospěch zvýšení zaměstnanosti v regionech a posílit význam drobného a středního lesnického a dřevozpracujícího průmyslu“.

V průběhu zbylého roku KLDS zaznamenala řadu informací o vůli tento problém řešit, nicméně konkrétní kroky k naplnění tohoto cíle jsou spíše na úrovni pilotních projektů.

Nezbývá než věřit, že deklarovaná snaha o řešení programového prohlášení bude postupně za součinnosti zainteresovaných partnerů převáděna do konkrétních kroků, které tento cíl postupně naplní.

- Čeho byste rádi dosáhli v roce 2015?

V roce 2015 bychom rádi viděli konkrétní kroky k naplnění výše uvedených cílů Vlády ČR a zlepšili tak konkurenceschopnost našeho lesnicko-dřevařského sektoru, která se bohužel v posledních letech zhoršuje.

 

Ing. František Příkaský

1. místopředseda Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP)

- Jaký byl rok 2014 z pohledu SDP?

Pilařská výroba v roce 2014 byla pro firmy převážně úspěšná. Tak jako každý rok procházela změnami po jednotlivých čtvrtletích. Zásadním důvodem úspěchu však byl dostatek pilařské kulatiny v rozumných cenách a stabilní odbyt řeziva.

V listopadu roku 2013 došlo k významné skokové změně kurzu Kč vůči euru. To samozřejmě ihned přineslo navýšení exportních cen řeziva a zisk z kurzových rozdílů. Snahy odběratelů řeziva snížit eurové ceny byly neúspěšné a vlivem mírné zimy a ukončených výběrových řízení na komplexní zakázky u LČR byla v 1. Q 2014 dostatečná nabídka pilařské kulatiny. Její cena však byla vysoká (reagovala na oslabení kurzu Kč z listopadu 2013).

V únoru 2014 se podařilo dosáhnout mírného navýšení cen řeziva z důvodu vysoké poptávky a zajištění mírně ziskového provozu pil.

Ve 2. a 3. Q 2014 vlivem dostatečné nabídky pilařské kulatiny došlo k mírnému snižování cen kulatiny a pily díky dostatečnému zásobení byly schopny plně vytížit své kapacity. Při stálých cenách řeziva a mírně kolísajících cenách vedlejších produktů byly schopny udržet ziskový provoz. U konce 3. Q 2014 se začal projevovat úbytek pilařské kulatiny a ve 4. Q 2014 stouply její ceny na úroveň 2. Q 2014. Zvýšení cen kulatiny a nemožnost vytížit kapacity pro její nedostatek způsobily ztrátu ziskovosti pilařských provozů ve 4. Q 2014.

- Čeho byste rádi dosáhli v roce 2015?

Rádi bychom především získali dlouhodobé smlouvy na zajištění našich provozů surovinou. Výhled na rok 2015 je však velmi nejistý. Územní jednotky byly u LČR, s. p., na léta 2015+ jistě také vlivem začínajícího nedostatku dříví vysoutěženy za vysoké ceny. Proto očekáváme složité jednání o cenách kulatiny na 1. Q 2015. Mírný začátek zimy jistě dává předpoklad rychlému nastartování těžeb a uspokojení poptávky. Odbyt pilařských provozů však začal ve 4. Q 2014 stagnovat a v 1. Q 2015 se očekává menší poptávka a silný tlak na snižování cen. Minimálně 1. Q roku 2015 tak bude pro pilařské provozy ztrátový.


Považujte podporu lesního hospodářství ve výši 10 miliard korun na rok 2021 za:

 

Ing. František Dejnožka

prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

- Jaký byl rok 2014 z pohledu ČAPLH? 

ČAPLH se v roce 2014 stala legislativním připomínkovým místem a může uplatňovat své návrhy k zákonům a vyhláškám. Zaměřuje se zejména na problematiku hospodářské soutěže, nekalosoutěžního a diskriminačního jednání.

ČAPLH podporuje Programové prohlášení Vlády ČR, zejména části týkající se státního podniku Lesy ČR. ČAPLH podporuje nové vedení ministerstva zemědělství a LČR a očekává změnu hospodářské politiky státního podniku ve prospěch posílení významu drobných a středních lesnických firem. Koncepci LČR neměly možnost přes sliby a garance zatím připomínkovat ČAPLH ani KLDS ČR.

ČAPLH je zprostředkovaně členem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS), která sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci a je stálým členem Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (tripartita).

ČAPLH zahájila projednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně s odborovým svazem Dřevo, Lesy, Voda (OS DLV) v rámci České asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství (ČAZLH). Dlouhodobě spolupracujeme s dalšími profesními organizacemi. Podíleli jsme se na projektu „Dřevěná stavba roku“ prostřednictvím Nadace dřevo pro život a s touto nadací jsme podpořili charitativní program na pomoc dětem s handicapem. V Sektorové radě pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí jsme spolupracovali na tvorbě profesních kvalifikací, posuzovali studijní programy, naši zástupci pracovali v Oborové skupině lesní hospodářství a Oborovém týmu, konzultujeme propojení Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Fondu dalšího vzdělávání.

 

- Čeho byste rádi dosáhli v roce 2015? 

 V roce 2015 bychom chtěli v souladu s Programovým prohlášením vlády ČR, vládními usneseními, zákonem o státním podniku, lesním zákonem a ostatními právními normami podpořit zásadní změny hospodářské politiky LČR vedoucí ke správě a obhospodařování státního lesního majetku tak, aby byl umožněn přístup místních firem k lesnickým zakázkám.

Vítáme názor GŘ LČR (LP 12/2014), že prioritním principem je respektování platné legislativy. Bylo by to po mnoha letech nastavení právního stavu.

Očekáváme naplnění představ náměstka MZe Mgr. Patrika Mlynáře (LP 12/2014):

- „posunout některé věci ku prospěchu lesnicko-dřevařského sektoru“ (tzn., že stav sektoru není dobrý) – ČAPLH souhlasí,

- „je potřebné pozvednout konkurenceschopnost místních firem“ (tzn., že konkurenceschopnost je příliš nízká) – ČAPLH souhlasí,

- „je třeba přispět k dlouhodobé stabilitě lesnicko-dřevařského sektoru“ (tzn., že sektor je dlouhodobě nestabilní) – ČAPLH souhlasí.

Dále v roce 2015 očekáváme naplnění představ generálního ředitele LČR, s. p., Ing. Daniela Szóráda, Ph.D. (LP 12/2014):

- „je třeba uplatnit vhodnou obchodní politiku, která povede ke stabilizaci lesnicko-dřevařského sektoru“ (tzn., že dosud je uplatňována nevhodná obchodní politika, která nevede ke stabilizaci) – ČAPLH souhlasí,

- „je třeba zvýšit možnost účasti široké podnikatelské veřejnosti na veřejných soutěžích“ (tzn., že možnost účasti podnikatelské veřejnosti na veřejných soutěžích je nízká) – ČAPLH souhlasí,

- „je potřebné preferovat odpovědnost při zadávání veřejných zakázek a transparentnost“ (tzn., že dosavadní odpovědnost a transparentnost není preferována) – ČAPLH souhlasí,

- „je potřebné na poli lesnických zakázek uplatňovat principy společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek“ (tzn., že takové principy nebyly doposud uplatňovány) – ČAPLH souhlasí,

- „je potřebné obnovit důvěru společnosti v činnost LČR“ (tzn., že v současné době nemá LČR důvěru společnosti) – ČAPLH souhlasí.

Dále bychom v roce 2015 chtěli přesvědčit MZe, dozorčí radu LČR a vedení LČR, že k naplnění Programového prohlášení Vlády ČR není nutná změna legislativy. Problémy je možné řešit okamžitě. A to razantním zvýšením počtu smluvních územních jednotek (SÚJ) nejlépe na úroveň revíru. Na SÚJ rozdělit zakázku na těžební a pěstební. Je možné učinit i další kroky. To vše bez zvýšené finanční náročnosti na LČR. Věříme, že MZe, dozorčí rada LČR a vedení LČR začnou s nejsilnější oborovou organizací, KLDS ČR, komunikovat.

Společně s OS DLV a UZS budeme rozvíjet součinnost v sociální oblasti, zejména podporu zaměstnanosti.

 

Děkuji za odpovědi, JP

Kompletní anketu si můžete přečíst v Lesnické práci 1/2015Naposledy změněno: pondělí, 12 leden 2015 12:56

(0 hlasů)

Komentáře   

+7 # david69 2015-01-10 00:02
Samá asociace,konfederace a opravdu pracující v lese,nemají co do huby.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Trubači Markazíni vydali nový videoklip „Voda“

Trubači Markazíni vydali nový videoklip „Voda“

Lesnictví

Po populárních hudebních videoklipech trubačské skupiny Markazíni „Brouka hledej“ a „Zalesňovací“ přichází hudebníci s novým videoklipem na aktuální téma „Voda“, který vznikl jako pokračování úspěšné...

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

Lesnictví

Valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR schválila dne 22. října 2020 vznik Lesnicko-dřevařského fondu. Ten je určen ke zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a...

Bobcat „Next is Now“: převratná změna  v odvětví kompaktních strojů

Bobcat „Next is Now“: převratná změna v odvětví kompaktních strojů

Komerční zpráva

Bobcat uvádí na trh nové produkty, vstupuje na nové trhy a inovuje ve všech oblastech. Uplynulých 60 let produkty Bobcat definovaly globální odvětví kompaktních strojů...

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

Lesnictví

V minulosti byla tažná síla koní celoročně využívána v dopravě, průmyslu, dolech, v zemědělství a ke mnoha dalším činnostem. Vlivem působení řady faktorů dnes vede...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:12395

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:8082

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4225

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:3612

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby