Přihlásit

Čemu brání František Dejnožka?

Po mimořádné valné hromadě HLDS, která se konala 15. 11. 2010, přišli oba akcionáři společnosti s velmi protichůdnými stanovisky. Podle Lesů ČR brání František Dejnožka státu ve výkonu akcionářských práv v HLDS. Podle HLDS zabránil František Dejnožka pokusu o paralyzování chodu společnosti s majetkovou účastí státu.

Aktualizováno 17. 11. 2010

Více o pohledu dvou akcionářů na konání jedné a té samé valné hromady si můžete přečíst v následujících článcích vycházejících z tiskových zpráv obou subjektů.

HLDS (17. 11. 2010): Lesy České republiky na valné hromadě HLDS samy způsobily nepřijetí vlastního návrhu

Lesy ČR požádaly o svolání valné hromady HLDS, která proběhla 15. 11. 2010. Na ní Lesy ČR podaly návrh na rozšíření programu o dva body, které označily za klíčové. Při hlasování o jejich přijetí však samy způsobily, že k rozšíření programu nedošlo, uvádí tisková zpráva HLDS.  

Podle HLDS následně rozpoutaly LESY ČR štvavou a lživou mediální kampaň proti HLDS a Františka Dejnožkovi a označily ho za viníka nepřijetí jejich návrhu. Personální ředitelka Lesů ČR Jitka Věková v zastoupení generálního ředitele Svatopluka Sýkory pověřila hlasováním na valné hromadě HLDS Jaroslava Maška, novináře MF Dnes. Ten však překvapivě hlasoval tak, že rozšíření programu valné hromady o dva body, které navrhovaly samy Lesy ČR, nebylo přijato. Je otázkou, zda se MF Dnes aktivně podílí na intrikách Lesů ČR proti HLDS nebo zda Jaroslav Mašek naletěl na intriky vedení Lesů ČR. Dle názoru HLDS nemůže být pochyb, že smetení vlastního návrhu vlastním hlasováním byla řízená provokace.

 

Lesy ČR (15. 11. 2010): František Dejnožka brání státu ve výkonu akcionářských práv v HLDS

Mimořádná valná hromada Hradecké lesní a dřevařské společnosti (HLDS), která se uskutečnila 15. 11. 2010 na žádost 50% akcionáře, státního podniku Lesy České republiky (LČR), měla dle tiskového mluvčího Zbyňka Boublíka velmi okleštěný program. „František Dejnožka totiž svým hlasem opět odmítl zařazení dvou klíčových bodů, které na pořad jednání mimořádné valné hromady navrhli zástupci LČR, a které již dříve představenstvo HLDS ovládané panem Dejnožkou z jejího programu vyřadilo. Konkrétně se jednalo o předložení a projednání podnikatelského plánu HLDS na rok 2011 a projednání postupu HLDS při poskytování záruk za bankovní garance účastníkům tendrů vyhlašovaných LČR. Uvedeným postupem představenstvo HLDS zcela bezprecedentně zabránilo zástupcům LČR a tedy i státu v přístupu ke zcela zásadním informacím a tím k výkonu akcionářských práv. LČR se obrátí na soud,“ sdělují Lesy ČR ve své tiskové zprávě.

 

Podle informací Lesů ČR se jediný bod, který představenstvo HLDS na pořad mimořádné valné hromady zařadilo, týkal změny způsobu jednání za HLDS. Mimořádná valná hromada však návrh LČR hlasem pana Dejnožky zamítla. Způsob jednání za HLDS je tak i nadále nastaven nestandardně tak, že ani zdaleka nerespektuje rozložení obchodních podílů ve společnosti či většinový názor představenstva coby kolektivního orgánu. Za představenstvo je díky zamítnutí návrhu i nadále jménem HLDS oprávněn jednat výhradně jeho předseda František Dejnožka samostatně. Na obchodní podíl pana Dejnožky v rozsahu 50% tak připadá i po dnešní mimořádné valné hromadě oprávnění jednat za společnost v rozsahu 100%, uvádějí Lesy ČR.

„LČR nejenže nemohou ovlivňovat řízení HLDS, ale nemají ani možnost podílet se na spravedlivém rozdělování dřeva, efektivním dohledu na majetkové a finanční toky HLDS, a nemohou tak v budoucnu zabránit ani případnému účelovému vyvádění majetku,“ objasňuje zástupce statutárního orgánu Lesů ČR PhDr. Jitka Věková.

Návrh LČR z výše uvedených důvodů požadoval změnit způsob jednání tak, aby bylo za představenstvo a jménem společnosti oprávněno jednat nejméně pět členů představenstva současně. „Zamítnutím našeho návrhu na změnu způsobu jednání představenstva pan Dejnožka formálně stvrdil svou neochotu jakkoli se s LČR jako 50% akcionářem podílet na řízení HLDS, což je v naprostém rozporu s jeho dosavadními tvrzeními i se zákonem. Jedná se o jednoznačné poškozování LČR a tedy i státu fyzickou osobou, která ze spolupráce s LČR mnoho let těžila neoprávněné výhody a velké zisky a nyní se rozhodla jít cestou obstrukcí, zatajování informací a očerňování státního podniku LČR,“ doplnila Jitka Věková.

Na program mimořádné valné hromady se ani po opětovné žádosti LČR o zařazení vyřazených bodů nedostaly dva klíčové body, které LČR navrhovaly. Zařazení obou bodů odmítl František Dejnožka. První se týkal podnikatelského plánu HLDS na rok 2011. „Ing. Dejnožka na mimořádné valné hromadě prohlásil, že akcionář nemá právo na jakékoliv informace nebo vznášení dotazů. S tímto konstatováním valnou hromadu ukončil a odešel. Představenstvo HLDS v čele s panem Dejnožkou nám tak neposkytnutím důležitých údajů zcela odepřelo základní akcionářská práva. Nemáme tušení, s čím a jak chce HLDS v příštím roce obchodovat, jak chce zajistit, že majetek státu nebude znehodnocen.,“ říká Jitka Věková. Oba požadavky LČR přitom byly oprávněné, zákonné a soudně vymahatelné. LČR se pokusily podnikatelský plán získat také formou tzv. poskytnutí informací, ale ani takto se k němu nedostaly. Státní podnik má přitom informace, že HLDS se schází se svými zákazníky a nabízí jim prodloužení kontraktů na dodávky dřeva na příští rok. „Netušíme, z jakých zdrojů má HLDS dřevo zajištěno, zatímco zákazníci HLDS zřejmě ano. Je nepřijatelné, aby zákazníci naší dceřiné společnosti  měli o podnikatelských plánech větší znalosti než my jako akcionáři,“ uvádí dále Věková.

 Druhý vyřazený bod se týkal postupu HLDS při poskytování záruk za bankovní garance účastníkům tendrů vyhlašovaných LČR.  Vzhledem k tomu, že v minulosti byly tyto garance poskytovány, došlo reálně k situaci, že si LČR, přes svůj akcionářský podíl v HLDS, poskytovaly garanci svými vlastními prostředky. Této absurdní situaci se pochopitelně chtějí LČR do budoucna vyhnout, protože by v případě uplatnění těchto garancí došlo k přímému ohrožení akcionářského podílu LČR v HLDS. I v tomto případě však byly zástupcům LČR odmítnuty jakékoli informace, což brání LČR v udílení správných pokynů představenstvu prostřednictvím valné hromady, a tím i zamezení výkonu práva akcionáře na řízení společnosti.

 „Způsob jednání pana Dejnožky jednoznačně ukazuje, jaké jsou jeho úmysly v HLDS. Přestože se ohání zájmy státu, ve skutečnosti mu znemožňuje kontrolu nad jeho majetkem a brání mu v přístupu k základním informacím. Veškeré jeho aktivity jsou motivovány obavou z konce jednoho dlouhého a velmi výhodného obchodu, spočívajícím v parazitování na státním podniku LČR. Obrátíme se na soud, aby HLDS nařídil nám tyto informace poskytnout,“ uzavírá Jitka Věková.  Nestandardnost hospodaření  HLDS dokládá i fakt, že v této souvislosti již Policie ČR zahájila z vlastního podnětu úkony trestního řízení.    

 

HLDS (15. 11. 2010): Dejnožka zabránil pokusu o paralyzování chodu společnosti s majetkovou účastí státu

Podle stanoviska HLDS zabránil František Dejnožka jako akcionář na valné hromadě konané 15. 11. 2010 dalšímu útoku na majetkový podíl státu v HLDS. V důsledku toho valná hromada nepřijala návrh Lesů ČR jako akcionáře, který by poškodil HLDS. Lesy ČR totiž po dle informací HLDS navrhly změnu stanov tak, aby jménem společnosti jednalo nejméně pět členů představenstva současně.

Přijetí tohoto návrhu za situace, kdy Lesy ČR podle vyjídření HLDS soustavně hrubě porušují právní povinnost loajality akcionáře vůči vlastní akciové společnosti, by znamenalo paralyzování akciové společnosti a existuje zde důvodná obava, že by někteří členové představenstva (zaměstnanci Lesů ČR) byli ovlivněni a jednali proti zájmům HLDS. HLDS by pak byla blokována v krocích směřujících např. k trestnímu oznámení na generálního ředitele Lesů ČR, k podávání podnětů ÚOHS a Evropské komisi, obracet se na soudy, na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Senát, vládu ČR a jejich orgány, Dozorčí radu Lesů ČR a orgány činné v trestním řízení.

Navíc by se každého jednání jménem společnosti museli osobně společně zúčastnit členové představenstva, kteří trvale působí stovky kilometrů od místa sídla společnosti.

Podle informací HLDS měl pokus o paralyzování HLDS za cíl zabránit HLDS upozorňovat na:

- protiprávnost jednoročních tendrů

- skandální negativní jevy v Lesích ČR v době působení generálního ředitele Ing. Svatopluka Sýkory, jak o nich hovoří veřejně dostupná výroční zpráva BIS 2009

- důvody zrušení tzv. velkých tendrů 2010, což i dle ministra zemědělství Ivana Fuksy dostalo celý obor do nejistoty

- nízký průběžný hospodářský výsledek Lesů ČR

 

Hradecká lesní a dřevařská společnost se ve své tiskové zprávě také dotazuje, proč Lesy ČR na valné hromadě HLDS zastupovali na základě speciálních plných mocí lidé jako Pavel Kočiš (spolumajitel společnosti Madison Public Affairs a předseda představenstva EMC) a novinář Jaroslav Mašek z MF Dnes? Stejný Jaroslav Mašek napsal oslavný článek o Ing. Svatopluku Sýkorovi 27. 10. 2010, proti jehož obsahu HLDS protestovala a nebyl jí v deníku dán prostor k vyjádření.

 

 

Podle TZ Lesů ČR a HLDS, red.

 

Naposledy změněno: neděle, 21 listopad 2010 09:05

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

SVOL: Na zalesňování potřebujeme pro příští rok sedm miliard

Lesnictví

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR (SVOL) žádá stát o sedm miliard korun na zalesňovací práce pro příští rok. Letos by mohl kůrovec napadnout...

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Na NEKRMBROUKA.CZ najdou vlastníci lesa nový videonávod o kůrovci

Lesnictví

Před začátkem jarního rojení bylo na portálu NEKRMBROUKA.cz zveřejněno video, které názorně ukazuje, jak lýkožrouta smrkového vyhledávat. V srpnu byl dokončený nový videonávod, které komplexně...

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

ČTK: Lesní školky mění sortiment, obnovu lesů brzdí sucho

Lesnictví

Hlasujte v anketě! Lesní školky mění v poslední době kvůli kůrovci sortiment. Výrazně se zvýšila poptávka po listnatých stromech, které lýkožrout smrkový nenapadá. Zároveň je...

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Vysočina dá na podporu hospodaření v lesích dalších 50 mil. Kč

Lesnictví

Žádosti o krajskou dotaci mohou lesníci podávat od 2. do 30. září. Zjara už kraj na stejný účel rozdělil 26 milionů korun, většinou plynuly na...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby