Logo
Vytisknout tuto stránku

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2020. Lesnictví se týká podpora pojištění lesních školek a podpora pojištění lesních porostů.


Doporučený Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor pojištění

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.

Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 50 % až 65 % uhrazeného pojistného, v případě lesnictví se jedná o:

 • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek
 • 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

 Podpora pojištění lesních školek:

Cílem podpory je zpřístupnit pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Předmětem podpory je úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Lesními dřevinami se pro účely tohoto programu rozumí ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin.

Pojištěním se rozumí pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ:

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • povodně nebo záplavy,
 • sesuvu půdy,
 • vyzimování,
 • vymrznutí,
 • jarního mrazu nebo mrazu.

Bližší informace o podpoře pojištění produkce lesních školek zde

Podpora pojištění lesních porostů:

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Předmět podpory je úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného.

Příjemce podpory je subjekt, který zároveň splňuje tato kritéria:

 • je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa,
 • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • sjednal na své jméno smluvní pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění lesních porostů na Příslušný rok,
 • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
 • nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu, Ministerstvu zemědělství, zdravotním pojišťovnám a PGRLF, a.s.

Bližší informace o podpoře pojištění lesních porostů zde

Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznete na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Podle TZ PGRL

Naposledy změněno: pátek, 06 listopad 2020 10:38

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.