Logo
Vytisknout tuto stránku

Lesnicko-dřevařská komora varuje (Zemědělec)

Aktuální vývoj v lesích potvrzuje stávající negativní trendy. Ze strany vlády a zodpovědných ministerstev je proto třeba urychlit přijetí a realizaci komplexního souboru opatření a finančních podpor, které pomohou vlastníkům a správcům lesních majetků tuto situaci zvládnout Uvedla to Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK), která dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje nepříznivý stav v českých lesích a opakovaně se k němu vyjadřuje. Informoval o tom Jiří Felčárek z úřadu Agrární komory ČR, jejímž je LDK členem.

Důsledky klimatických změn a především opakující se sucho vedlo k oslabení porostů a k enormnímu přemnožení podkorního hmyzu. Tato situace se zcela jistě bude opakovat i v příštích letech a bude mít jednoznačně celoplošný charakter. Kolaps mnoha lesních porostů, který ústí v tzv. kůrovcové kalamity, postihuje celý středoevropský prostor včetně Německa, Rakouska, Polska, Slovenska a Slovinska. Táto skutečnost komplikuje i potenciální odbyt dřeva a výši jeho zpeněžení, uvedla LDK
,Vládě ČR byl předložen soupis potřebných opatření a nyní je třeba jejich bezodkladné zavedení do praxe tak, aby došlo k maximální eliminaci škod a ke zlomu současného vývoje. Zdůrazňujeme proto nejen časovou naléhavost, ale i potřebu adekvátní finanční podpory pro její zvládnutí," zdůraznil prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, který již v březnu oslovil premiéra Andreje Babiše a inicioval tím jednání na meziresortní úrovni.

Jedním z klíčových legislativních opatření, na které lesnický provoz podle komory již netrpělivě čekaje přijetí novely vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Tento legislativní podklad má bezprostřední vliv zejména na přípravu obnov kalamitních ploch, využití všech dřevin pro obnovu včetně přípravných dřevin, úpravu obmýtí a vhodné dřevinné skladby.

Řešení situace v lesích se však podle LDK zcela nepochopitelně politizuje a sílí tlaky některých organizací a zájmových skupin měnit postupy a řešení navržená Ministerstvem zemědělství. Lesnickodřevařská komora proto zaslala ministrovi zemědělství dopis, ve kterém vyjadřuje podporu urychleného schválení novely této vyhlášky ve znění, které bylo zpracováno na základě řádného připomínkového řízení. Toto znění považuje komora za vyvážený kompromis a výsledek práce erudovaných lesnických odborníků, vědců a výzkumných pracovníků.

Nejde jen o smrk

Aktuální kalamitní stav v lesích nelze podle LDK spojovat pouze s nevhodně pěstovaným smrkem. Jeho usychání je nejviditelnější, protože má z historických důvodů nejvyšší zastoupení v našich lesích, ale zde je nezbytné si uvědomit, že skladba dnešních produkčních lesů byla založena v období již před 80 až 120 lety. Extrémy klimatu a dlouhotrvajícím suchem však v současnosti chřadnou i borovice, jedle, duby a u řady dalších listnáčů se vlivem oslabení vyskytují noví Škůdci. V této situaci jsou další regulace a zásah do vlastnických práv spolu s potlačením hospodářské funkce lesů z pohledu členů Lesnicko-dřevařské komory dále stěží akceptovatelné. Při všech potřebných krocích je třeba i nadále sledovat udržení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a podpořit i jeho dřevo-produkční funkci, uvedla komora.

„Dřevo je nenahraditelnou a obnovitelnou surovinou a jeho produkce a následné zpeněžení byly vždy pro vlastníka hlavním zdrojem příjmů. Z těchto zdrojů mohl financovat všechny ostatní činnosti a zákonné povinnosti, od zalesnění až po podporu všech ochranných, rekreačních a jiných tzv. mimoprodukčních funkcí. Pokud by tomu tak nebylo, musel by náklady na jejich zajištění jednoznačně hradit stát." upřesňuje tajemnice LDK Andrea Pondělíčkova, s tím, že i proto požaduje odborná veřejnost zastoupená Lesnicko-dřevařskou komorou ČR věcnou diskusi k dalšímu harmonogramu činností tak, aby byly celkové škody a dopady do lesnického sektoru co nejnižší.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.